نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از این مطالعه،بررسی برخی از پارامترهای سینتیکی مفاصل پای ضربه و انجام مقایسه بین دو شوت زمینی و هوایی به­کمک مدل دینامیکی مناسب بود. بدین منظور از 6 نفر ورزشکار ماهر با میانگین سن: 2/2± 16/25 سال، وزن: 6/6±8/70 کیلوگرم و قد: 5/6±173 سانتی­متر دعوت شد تا به عنوان آزمودنی در تحقیق شرکت کنند. به منظور محاسبه­ی سینماتیک حرکت، تعداد 5 مارکر به نقاط آناتومیکی پای ضربه متصل و از حرکت شوت زمینی و هوایی ورزشکاران با دو دوربین کاسیو (ZR200) با سرعت نمونه­برداری 240 فریم بر ثانیه تصویر گرفته شد. برای انجام تحلیل سینتیکی حرکت، داده­های سینماتیکیِ بدست آمده از پردازش تصویر، وارد مدل دینامیکی شد که بوسیله نرم­افزار شبیه­ ساز مکانیکی ساخته شده بود. مدل ساخته شده دارای 4 درجه­ی آزادی شامل فلکشن و آبداکشن ران، اکستنشن زانو و پلانتار فلکشن مچ بود. نتایج پژوهش نشان داد که دو شوت زمینی و هوایی در گشتاور ایجاد شده در فلکشن ران و پلانتار فلکشن مچ، با یکدیگر اختلاف معنی­دار داشتند. بعلاوه هیچگونه اختلاف معنی­داری بین دو شوت در گشتاور آبداکشن ران و اکستنشن زانو مشاهده نشد. در نهایت باید گفت وجود یک ترتیبِ توالی­وار در بروز گشتاور مفاصل، عاملِ انجام یک شوت هماهنگ و پر قدرت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Kinetic analysis of maximum effort low drive and high drive soccer instep kick via dynamic model

نویسندگان [English]

  • Mostafa Haj Lotfalian 1
  • SHahram Lenjannejadian 2
  • Hossein Mojtahedi 2

چکیده [English]

The aim of the present study was to examine the difference between maximum effort low drive and high drive soccer instep kick in kinetic parameters by developing dynamic model. Six skilled collegiate soccer players volunteered as subjects in the study. Average of the subjects individual characteristic have contained, age: 25/16±2/2 years, weight: 70/6±6/6 Kg and height: 173±6/5 cm. In order to calculate the lower extremity joints kinematic parameters and kicks velocity, five markers attached to anatomical points of the foot (iliac crest, greater trochanter of femur, lateral epicondyle of knee, lateral malleolus and lateral phalanges of foot) and their movements were filmed at 240 Hz with two Casio ZR200 cameras. In order to calculate kinetic parameters of motion, kinematic parameters were entered into the model. This model was built with Simmechanics software and it had 4 degree of freedom. The results indicate that there were significant difference between low drive and high drive instep kick in thigh flexion and ankle plantar flexion moment. Also no significant different were found in thigh abduction and knee extension moment among low drive and high drive kicks. Finally, to demonstrate a powerful and coordinate soccer instep kick, joint torque should occur with a sequence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instep kick
  • Kinetic
  • Dynamic model
  • joint moment