نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

تعادل نیاز به تعامل پیچیده سیستم­های دهلیزی، بینایی و حسی پیکری دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی قدرت عضلات اکستنسور زانو و تنه با تعادل بود. 297 نفر از دانش­آموزان مقطع راهنمایی استان گیلان توسط نمونه­گیری خوشه­ای برای این مطالعه انتخاب شدند. ازآزمون تعادل ستاره برای ارزیابی تعادل و دینامومتر برای قدرت عضلات اکستنسور زانو و تنه استفاده شد. برای ارزیابی فرضیه­های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند‌متغیره استفاده شد. سطح معناداریT برابر 05/0 در نظر گرفته‌شد. نتایج پژوهش همبستگی معناداری را بین قدرت هر سه گروه عضلات اکستنسور زانو، تنه  و ران با تعادل نشان داد. با توجه به نتایج تحقیق به‌نظر می‌رسد عضلات اکستانسور تنه و زانو از عوامل مؤثر در اجرای آزمون تعادلی ستاره هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of relationship between hip, knee and trunk extensor muscles strength with balance in boys aged from 13-15 years

نویسندگان [English]

  • Hamid Jafarnezhadgero
  • Ali Asghar Norasteh

چکیده [English]

Balance involves a complex of dynamic interactions of vestibular, visual, and somatosensory information. The aim of the present study was to evaluaterelationship between knee and trunk extensor muscles strength with balance. 297 male students of guidance level of Guilan Province were selected through cluster random sampling. Star excursion balance test and a dynamometer were used to measure balance and strength of knee and trunk extensor muscles respectively. Pearson correlation coefficient and multivariate regression were used to test the hypothesis of the study. α level was set 0.05. The results of the study showed a significant correlation between three groups of muscles strength with balance. By regarding the results of the study, it seems that knee, hip and trunk extensor muscles strength have basic role in balance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balance
  • Trunk Extensor Muscles
  • Knee Extensor Muscles
  • Hip extensors