نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

مرحله‌ی تیک‌آف مهم‌ترین بخش یک اجرای پرش طول است و هدف اصلی آن تبدیل مناسب سرعت افقی به سرعت عمودی است. هدف از انجام این تحقیق، مقایسه‌ی ورزشکاران پرش‌طول سطح بالای آسیایی با نخبگان جهانی این رشته در اجرای تیک‌آف بود. نمونه‌های این تحقیق، هشت ورزشکار مرد رشته‌ی پرش طول با میانگین رکورد 28/0± 68/7 متر بودند که در چهارمین دوره‌ی مسابقات دوومیدانی داخل سالن بزرگ‌سالان قهرمانی آسیا در تهران شرکت داشتند. از 37 اجرای ورزشکارها حین برگزاری مسابقه با فرکانس 300 هرتز فیلم‌برداری شد و متغیرهای مورد نظر با استفاده از نرم‌افزار آنالیز حرکت به‌دست آمد. متغیرهای تحقیق، با استفاده از آزمون تی، یک نمونه‌ی مستقل با مقادیر مرجع مربوط به نخبگان جهان،مقایسه و تفاوت‌های معنادار در سطح 05/0 گزارش شد. نتایج به‌دست آمده، وجود تفاوت را، هم در الگوی سرعت و هم در نحوه‌ی اجرای مرحله‌ی تیک‌آف نشان داد. سرعت عمودی ‌(001/0p<)، سرعت افقی ‌(001/0p<)، کمترین زاویه‌ی زانو در مرحله‌ی تیک‌آف (046/0p=) و ‌طول گام آخر ‌(001/0p<)، کمتر از مقادیر مرجع بود. زمان تماس ‌(003/0p=)، زاویه‌ی انحراف ‌(001/0p<) و زاویه‌ی زانو در لحظه‌ی تماس ‌(001/0p=)، بیشتر از مقادیر مرجع به‌دست آمد و افت شدید سرعت در فاز اول تیک‌آف مشاهده شد. به‌نظر‌می‌رسد که شرکت‌کننده‌های این مسابقه، علی‌رغم آگاهی از نکات تکنیکی، در اجرای صحیح آن ضعف داشتند. نظارت مداوم بر تمرین‌ها با استفاده از ابزارهای تحلیل حرکت برای تصحیح اشتباهات تکنیکی در کنار برنامه‌ریزی برای افزایش قدرت اکسنتریک اکستنسورهای زانو و افزایش سرعت بیشینه، ارتقای رکورد را در پی خواهد‌داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Long Jump Take-Off Performance between World-Class Elites and Athletes Attending the Asian Championships

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Ashrostaghi 1
  • Elham Shirzad 2
  • Ahmad Reza Arshi 3

چکیده [English]

Take-off is considered as a critically important phase in Long Jumps. Efficient transformation of velocities from horizontal to vertical forms the fundamental goal of this part. The objective of this article is to compare the take-offs performed by elite Asian long jump athletes and their world-class counterparts. 37 performances from 8 male long jump athletes with averages of 7.68±0.28 m, in Fourth indoor Asian senior athletics championships held in Tehran were recorded at 300 Hz. The intended variables were analyzed using motion analysis software and one-sample t-test with significant level of 0.05 was adopted to make comparison to data available on world class elite. Differences were observed both in velocity profiles and in take-off performances. Variables such as vertical (p<0.001) and horizontal velocity (p<0.001), lowest knee angle at the take-off (p=0.046) and the last stride length (p<0.001) were lower and contact time (p=0.003), inclination angle (p<0.001) and touch-down knee angle (p=0.001) were found to be higher than the available data on world class elite athletes. Furthermore, a sharp fall of velocity in the first phase of take-off was observed. It would seem that those attending the Asian championships were unable to provide a suitable technical performance, although they were obviously familiar with the techniques. Constant supervision of practice sessions through implementation of motion analysis systems, to identify, reduce or eliminate technical mistakes is highly recommended. In addition, conditioning programs to enhance eccentric strength of knee extensors and thus improve the maximum velocities are highly recommended to improve individual records.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Long Jump Take-off
  • Technique
  • Speed
  • Strength