مقایسه کینماتیک مجموعه پا و مچ پا و زانو در زنان مبتلا به کف پای صاف منعطف و ثابت حین راه رفتن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران (نویسندۀ مسئول)

2 استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

3 استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

هدف تحقیق مقایسه کینماتیک مجموعه پا و مچ پا و زانو در زنان مبتلا به کف پای صاف منعطف و ثابت حین راه رفتن بود. 29 زن جوان (10 نفر سالم، 10 نفر کف پای صاف منعطف و 9 نفر کف پای صاف ثابت) در پژوهش حاضر شرکت داشتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از دوربین‌های تحلیل حرکت و فورس‌ پلیت استفاده شد. نتایج نشان دادند دورسی‌فلکشن مچ پا در گروه کف پای صاف ثابت از دو گروه دیگر کمتر بود. میزان اورژن مچ پا نیز در گروه کف پای صاف ثابت از گروه سالم بیشتر بود. گروه کف پای صاف منعطف میزان والگوس زانوی بیشتری نسبت به دو گروه دیگر داشت. براساس یافته‌های تحقیق حاضر می‌توان گفت، افراد دارای کف پای صاف منطف همانند افراد دارای کف پای صاف ثابت در معرض ابتلا به آسیب‌های زانو هستند، لذا انجام اقدامات درمانی در افراد دارای کف پای صاف منعطف ضروری بنظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of foot-ankle complex and knee joint kinematics in women with flexible and rigid flatfeet during walking

نویسندگان [English]

  • Leila Ghazaleh 1
  • Yasin Hoseiny 2
  • keyvan sharifmoradi 3
1 Department of Sport Physiology, Faculty of Sport Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Department of Sport Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Malayer University, Malayer, Iran
3 Department of Sport Sciences, Faculty of Humanities, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to compare the kinematics of the foot-ankle complex and knee joints in women with flexible and rigid flatfeet during stance phase of walking. Twenty-nine young women (10 healthy, 10 with flexible flatfeet and 9 with rigid flatfeet) participated in this study. Motion analysis system and a force plate were used to collect research data. The results showed that ankle dorsiflexion was significantly lower in subjects with rigid flatfeet than the other groups. The amount of ankle eversion was significantly higher in subjects with rigid flatfeet than healthy group. Subjects with flexible flatfeet had significantly more knee valgus than other groups. According to the findings, it can be said that subjects with flexible flatfeet were exposed knee injuries as subjects with rigid flatfeet, so it seems necessary to perform treatment in subjects with flexible flatfeet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • flat foot
  • Flexible
  • Rigid
  • Gait
  • Joint