دوره و شماره: دوره 12، شماره 27، بهار و تابستان 1399، صفحه 17-250 

مقاله پژوهشی

1. تأثیرخستگی بر پارامترهای مکانی و زمانی راه‌رفتن درافراد با کف پای صاف منعطف و طبیعی

صفحه 17-34

10.22089/smj.2020.8394.1415

ابراهیم درتاج؛ محمدحسین علیزاده؛ حامد عباسی؛ الهام شیرزاد عراقی


3. قابلیت اطمینان پارامترهای کینماتیکی مفاصل اندام تحتانی هنگام راه رفتن روی زمین و تردمیل

صفحه 53-66

10.22089/smj.2021.9635.1449

محمد فرهادی؛ علیرضا هاشمی اسکویی؛ سید امیرحسین امامیان شیرازی؛ محمدتقی کریمی