نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

کودکان معلول به سبب محدودیت های جسمانی در معرض کم تحرکی و کاهش فعالیت بدنی هستند. مطالعه حاضر با هدف بررسی عواملآمادگیجسمانیکودکانمعلول بینایی و شنوایی و ارتباط آن با معلولیت صورت گرفت. در این مطالعه مورد شاهدی16 کودکنابینا و30کودکناشنوای 6-12 سالهبهصورتهدفمندوازجامعهدردسترسانتخابو60کودکسالم بعنوانگروهکنترل در پژوهش شرکتنمودند. در بررسی آمادگی جسمانی متغیرهای آمادگی قلبی تنفسی (تست پله سه دقیقه ای)،  قدرت پنجه برتر و استقامت عضلانی (دراز و نشست)، انعطاف پذیری (خمش و رسش و بلند کردن تنه) و تعادل ایستا (آزمون اصلاح شده لک لک) و پویا (زمان برخاستن و نشستن)  ارزیابی شدند. برای تحلیل نتایج از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی LSD استفاده گردید. نتایج نشان داد که قدرتپنجهدست برترنابینایانکمترازناشنوایان (007/0=p) وافرادسالم(007/0p=)،استقامتقلبیتنفسینابینایانوناشنوایانکمترازگروهسالمبود(001/0p=). همچنیندرآزمون استقامت عضلانی (001/0p=)، انعطاف پذیری تنه (001/0p=)وتعادلایستاوپویاتفاوتمعناداریبین گروه نابینایانوناشنوایانمشاهدهشد (001/0p=). اماایناختلاف بینگروهناشنوایانوسالم مشاهده نگردید (171/0p= ،935/0p=).نتایجآزمون انعطاف پذیری پشت و همسترینگ نیز تفاوتمعناداریبینگروههانشاننداد (365/0p=). به نظر می رسد که اختلالاتحسی موجبضعف برخی از فاکتورهایآمادگیجسمانی مانند استقامت قلبی تنفسی، استقامت  وقدرت عضلانی و تعادل کودکان معلول حسی به خصوص نابینایانمیگردد،لذاتوجهبیشتربهبرنامههایآمادگی جسمانی معلولانحسیوهدایت این کودکانبهسمت فعالیتهای ورزشی ضروریبه نظرمیرسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Spinal Stabilizing exercises on Lumbar Hyperlordosis by StabilizerTM Pressure Bio-feedback Unit

نویسندگان [English]

  • Shirin Aali
  • Farhad reza zadeh

چکیده [English]

Children with disabilities due to physical limitations are at risk of lack of exercise and reduced physical activity. The purpose of this study was the examination of the physical fitness in children with sensory impairment.
In this case-control study 16 blind children and 30 deaf children (6-12 yr) participated as the sample groups. 60 healthy children also participated as the control group. For assessing physical fitness the aerobic fitness (3minute step test), muscular endurance (sit ups), hand grip strength test, flexibility (sit-and-reach and trunk-lifting) and static and dynamic balance (modified flamingo test and Timed-up-and-Go) were measured. One-Way ANOVA and LSD post hoc test was used for data analyzing. Data analyze showed that hand grip strength test results of blinds were less than deaf and healthy subjects (p=0/007). Aerobic fitness in blind and deaf children were less than healthy children (p=0/001).There were no significant difference in the results of Sit and reach test among groups (p=0/365). However, there were significant difference among groups in Sit up (p=0/001) and trunk lift (p=0/001) test results. Static and dynamic balance test results showed significant difference between blind and deaf groups (p=0/001), but there were no statistical difference between deaf (p=0/17) and healthy subjects (p=0/935). According to the findings of the present study, sensory impairment leads to poor physical fitness such as aerobic fitness, muscle strength and endurance and balance. Therefore, early screening of physical fitness and designing proper physical fitness and exercise training programs appears to be essential to improve children's physical condition.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Fitness
  • Blind
  • deaf
  • Sensory impairment