نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیومکانیک ورزشی، واحد تهران مرکزی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی ، تهران، ایران

چکیده

ب
 با توجه به اینکه در دوره سالمندی، با بروز ناهنجاری‌های اسکلتی-عضلانی و به تبع آن تغییرات در عملکرد بیومکانیکی همراه است؛ استفاده از برنامه‌های تمرینی مناسب با رویکرد پیشگیری و یا کاهش تبعات منفی ناشی از این تغییرات، در دستور کار متخصصان حوزه بازتوانی ورزشی و کاردرمان­ها قرار دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین استقامتی در خشکی، آب و ترکیبی بر متغیرهای منتخب کینماتیکی راه‌رفتن غیرارادی مردان 75-60 سال بود. در این پژوهش نیمه تجربی، 60 مرد به صورت داوطلبانه شرکت نمودند و به صورت تصادفی در سه گروه 20 نفره، هشت هفته تمرین استقامتی در خشکی، در آب و ترکیبی قرار گرفتند. از آزمون­های آماری تی وابسته برای مقایسه پیش‌ و پس‌آزمون و تجزیه‌وتحلیل کوواریانس برای مقایسه اثر سه نوع تمرین بر متغیرهای وابسته استفاده شد. یافته‌ها تاثیر انجام تمرین استقامتی در خشکی، آب و ترکیبی در افزایش معنادار میزان طول‌گام نرمالیزه، جابجایی مرکز جرم بدن در محورهای قدامی-خلفی و داخلی-خارجی، دامنه حرکتی مفاصل ران، زانو و دورسی فلکشن مچ پا راه‌رفتن غیرارادی را نشان داد (0/05>P)، با وجود اینکه به نظر می‌رسد استفاده از تمرینات استقامتی در خشکی، آب و ترکیبی می‌تواند اثر مثبت بر متغیرهای منتخب کینماتیکی سالمندان حین راه‌رفتن داشته باشد؛ تجزیه و تحلیل کوواریانس یک راهه نشان داد که تمرینات استقامتی ترکیبی و آب اثر متفاوتی بر متغیر جابجایی مرکز جرم بدن دارد و می توان انجام این تمرین را برای بهبود عملکرد راه رفتن و جابه‌جایی ایمن و مطمئن به سالمندان توصیه کرد. مطالعات آتی جهت بررسی هرچه دقیق‌تر تفاوت­های موجود بین انواع روش­های تمرینات استقامتی ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of land-based, aquatic, and combined endurance training on selected kinematic variables during involuntary walking of men 60-75 years of age

نویسندگان [English]

  • Mohamad Reza Hossini 1
  • Heydar Sadeghi 2
  • mahdi taghva 3

1 PhD Student in Sports Biomechanics, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.

2 Department of Physical education & Sport Sciences, Kharazmi University

3 Assistant Professor, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Due to the fact that in old age, the potential for musculoskeletal abnormalities and consequently changes in biomechanical function is associated. The aim of this study was to investigate the effect of dry endurance, water and combined endurance training on selected kinematic variables of involuntary gait in men aged 75-60 years. , Water and a combination.Dependent t-test was used to compare pre- and post-test and analysis of covariance was used to compare the effect of three types of training on dependent variables. Findings showed the effect of exercise on a significant increase in normalized stride length, body center of mass displacement, range of motion of hip, knee and ankle dorsiflexion, involuntary walking, although it seems that the use of endurance training can have a positive effect on Have the kinematics of the elderly while walking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Elderly
  • Walking
  • Endurance training
  • Lower limbs