نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، جزیرۀ کیش، ایران

2 استاد، گروه طب ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

3 استاد، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، جزیرۀ کیش، ایران

چکیده

حفظ تعادل یکی از اساسی‌ترین عملکردهای سیستم عصبی-عضلانی در انجام تمامی فعالیت‌های ساده و پیچیده، به‌ویژه در مشاغل مختلف است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات عملکردی بر تعادل آتش‌نشانان بود. در پژوهش حاضر 30 آتش‌نشان به‌صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش جای‌گذاری شدند. پیش و پس از هشت هفته مداخلۀ تمرینی، از آزمون تعادل عملکردی استفاده شد که برای آتش‌نشانان طراحی شده است. در گروه آزمایش، تمرینات عملکردی به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته و به مدت 90 دقیقه در هر جلسه انجام شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تی مستقل تجزیه­وتحلیل شدند. خطاهای بزرگ گروه آزمایش در پس‌آزمون کاهش معناداری را نشان داد و زمان اجرای آزمون تعادل عملکردی گروه آزمایش نیز به‌طور معناداری کاهش یافت. نتایج نشان داد تأثیر تمرینات عملکردی بر تعادل آتش‌نشانان مثبت است؛ بنابراین پیشنهاد می­شود برای ارتقای عملکرد آتش‌نشانان برنامۀ تمرینی آن‌ها بر اساس مهم‌ترین نیازهای حرکتی مانند تعادل ایستا و پویا تدوین و اجرا شود
واژگان کلیدی: تعادل ، تمرین عملکردی، آتش نشان

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of eight weeks of functional training on firefighters balance

نویسندگان [English]

  • mohamadhossein alizadeh 1
  • seyed ghasem ghaflehbashi 2
  • Mahdieh Akoochakian 3

2 Department of Pathology and Corrective Exercises, Kish International Campus, University of Tehran, Kish Island, Iran

3 Faculty member, University of Tehran, Kish International Campus.

چکیده [English]

Abstract
Balance maintenance is one of the most fundamental functions of the neuromuscular system in performing all simple and complex activities, especially in different jobs. The aim of this study was to investigate the effect of functional training on firefighters' balance. In the present study, 30 firefighters were randomly selected and assigned to two groups of control and experimental. Functional balance test designed for firefighters was used before and after eight weeks of training intervention. In the experimental group, functional exercises were performed for 8 weeks, three sessions per week and for 90 minutes in each session. Data were analyzed using independent t-test The large errors of the experimental group in the post-test showed a significant reduction and the execution time of the functional balance of the experimental group was significantly reduced. The results showed that the effect of functional training on the functional balance of firefighters is positive. In fact, functional training increases dynamic balance in firefighters by overloading the sensory systems involved in balance and the musculoskeletal system to maintain balance.
Keywords: Balance, Functional Training, Firefighter

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Balance
  • Functional Training
  • Firefighter