نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- استادیار، گروه بیومکانیک و فناوری ورزشی، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران (نویسنده نویسندۀ مسئول)

2 2- استادیار، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

3 استادیار، دپارتمان فیزیولوژی، مدرسۀ اسپورت ساینس، دانشگاه اکسترمادورا، کاسارز، اسپانیا

چکیده

بارهای تمرینی یکی از شاخص‌های مهم برای بهبود عملکرد و پیشگیری از آسیب مطرح شده‌اند. بنابراین مطالعه حاضر با هدف پایش بارهای تمرینی و بررسی پیشگویی آسیب‌های غیربرخوردی به وسیله پارامترهای مرتبط با بارهای داخلی و خارجی در فوتبالیست‌های یک تیم لیگ برتری در طی یک فصل انجام شد. 23 نفر از بازیکنان تیم فوتبال مبارکه سپاهان بصورت در دسترس در پژوهش حاضر شرکت کردند. بار داخلی از طریق پرسشنامه بورگ جمع آوری شد. از دستگاه GPS جهت ثبت داده‌ها استفاده شد. پارامترهای بار حاد، بار مزمن، بار داخلی، نسبت بار حاد به بار مزمن، مونوتونی، استرین و تعداد آسیب‌های غیر برخوردی محاسبه و جمع‌آوری شد. از آزمون‌های آماری اسپیرمن و پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد. رگرسیون خطی چندگانه برای بررسی پیش‌گو بودن آسیب از طریق پارامترهای مرتبط با بار استفاده شد. نتایج نشان داد که بار حاد، مونوتونی و استرین با آسیب‌های غیر برخوردی ارتباط مستقیم و متوسط دارند. هرچند که این پارامترها توانایی پیش بینی آسیب را ندارند. بنظر می‌رسد توجه به این پارامترها می‌تواند به مربیان برای کاهش آسیب کمک کند. هرچند که ملاحظات بیشتری در این زمینه لازم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Training Loads and Non-Contact Injuries in Soccer: A Full Season Monitoring of a Team in Iranian Premier League

نویسندگان [English]

 • Davood khezri 1
 • Hamed Abbasi 2
 • hadi nobari 3

1 Assistant Professor in Sport Biomechanics, Department of Sport Biomechanics and Technology, Sport Science Research Institute, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Sports Injuries and Corrective Exercises, Sport Sciences Research Institute, Tehran, Iran

3 Department of Physiology, School of Sport Sciences, University of Extremadura, Cáceres, Spain

چکیده [English]

Training loads are important for improving performance and injury prevention. So the present study aimed to monitor training loads and investigate the prediction of non-contact injuries by parameters related to internal and external loads in a Premier League team during a season. 23 players of the Foulad Mobarakeh Sepahan soccer team participated in the study. The training load was measured using GPS and Borg’s questionnaire. The parameters of acute load, chronic load, internal load, acute to chronic load ratio, monotony, strain, and the number of non-contact injuries were calculated. Spearman and Pearson’s statistical tests were used to examine the relationship between variables. Multiple linear regressions were used to evaluate the predictability of injury through load-related parameters. The results showed that acute load, monotony, and strain were directly and moderately related to non-contact injuries. However, these parameters could not predict non-contact injuries in soccer players. It seems that paying attention to these parameters can help coaches to reduce soccer non-contact injury. However, more data is needed in this regard..

کلیدواژه‌ها [English]

 • football
 • acute load
 • chronic load
 • monotony
 • non-contacts injury
 1. Zarei M, Abbasi H, Daneshjoo A, Barghi TS, Rommers N, Faude O, Rössler R. Long-term effects of the 11+ warm-up injury prevention programme on physical performance in adolescent male football players: a cluster-randomised controlled trial. Journal of sports sciences. 2018 Nov 2;36(21):2447-54.
 2. Zarei M, Abbasi H. Epidemiology and prevention programs on football injuries in children and adolescent players: Systematic review. Journal of Exercise Science and Medicine. 2018 Feb 20;9(2):217-42. (in Persian)
 3. Ekstrand J, Spreco A, Bengtsson H, Bahr R. Injury rates decreased in men’s professional football: an 18-year prospective cohort study of almost 12 000 injuries sustained during 1.8 million hours of play. British journal of sports medicine. 2021 Feb 5.
 4. Hägglund M, Waldén M, Magnusson H, Kristenson K, Bengtsson H, Ekstrand J. Injuries affect team performance negatively in professional football: an 11-year follow-up of the UEFA Champions League injury study. British journal of sports medicine. 2013 Aug 1;47(12):738-42.
 5. Eirale C, Tol JL, Farooq A, Smiley F, Chalabi H. Low injury rate strongly correlates with team success in Qatari professional football. British journal of sports medicine. 2013 Aug 1;47(12):807-8.
 6. Arnason A, Sigurdsson SB, Gudmundsson A, Holme I, Engebretsen L, Bahr R. Physical fitness, injuries, and team performance in soccer. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2004 Feb 1;36(2):278-85.
 7. Clemente FM, Clark C, Castillo D, Sarmento H, Nikolaidis PT, Rosemann T, Knechtle B. Variations of training load, monotony, and strain and dose-response relationships with maximal aerobic speed, maximal oxygen uptake, and isokinetic strength in professional soccer players. PLoS One. 2019 Dec 4;14(12):e0225522.
 8. Verstappen S, van Rijn RM, Cost R, Stubbe JH. The association between training load and injury risk in elite youth soccer players: a systematic review and best evidence synthesis. Sports medicine-open. 2021 Dec;7(1):1-4.
 9. Kellmann M, Bertollo M, Bosquet L, Brink M, Coutts AJ, Duffield R, Erlacher D, Halson SL, Hecksteden A, Heidari J, Kallus KW. Recovery and performance in sport: consensus statement. International journal of sports physiology and performance. 2018 Feb 1;13(2):240-5.
 10. Kenttä G, Hassmén P. Overtraining and recovery. Sports medicine. 1998 Jul;26(1):1-6.
 11. Junge A, Chomiak J, Dvorak J. Incidence of football injuries in youth players. The American journal of sports medicine. 2000 Sep;28(5_suppl):47-50.
 12. Ergün M, Denerel HN, Binnet MS, Ertat KA. Injuries in elite youth football players: a prospective three-year study. Acta Orthop Traumatol Turc. 2013 Jan 1;47(5):339-46.
 13. Impellizzeri FM, Marcora SM, Coutts AJ. Internal and external training load: 15 years on. International journal of sports physiology and performance. 2019 Feb 1;14(2):270-3.
 14. McGuigan M. Monitoring training and performance in athletes. Human Kinetics; 2017 Mar 10.
 15. Clemente FM, Silva R, Chen YS, Aquino R, Praça GM, Castellano J, Nobari H, Mendes B, Rosemann T, Knechtle B. Accelerometry-workload indices concerning different levels of participation during congested fixture periods in professional soccer: a pilot study conducted over a full season. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021 Jan;18(3):1137.
 16. Clemente FM, Silva R, Ramirez-Campillo R, Afonso J, Mendes B, Chen YS. Accelerometry-based variables in professional soccer players: comparisons between periods of the season and playing positions. Biology of Sport. 2020 Dec;37(4):389.
 17. Reche-Soto P, Cardona-Nieto D, Diaz-Suarez A, Bastida-Castillo A, Gomez-Carmona C, Garcia-Rubio J, Pino-Ortega J. Player load and metabolic power dynamics as load quantifiers in soccer. Journal of Human Kinetics. 2019 Oct;69:259.
 18. Delecroix B, Mccall A, Dawson B, Berthoin S, Dupont G. Workload monotony, strain and non-contact injury incidence in professional football players. Science and Medicine in Football. 2019 Apr 3;3(2):105-8.Jaspers A, Kuyvenhoven JP, Staes F, Frencken WG, Helsen WF, Brink MS. Examination of the external and internal load indicators’ association with overuse injuries in professional soccer players. Journal of science and medicine in sport. 2018 Jun 1;21(6):579-85.
 19. Castillo D, Raya-González J, Weston M, Yanci J. Distribution of external load during acquisition training sessions and match play of a professional soccer team. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2021 Dec 1;35(12):3453-8.
 20. Nobari H, Praca GM, Clemente FM, Perez-Gomez J, Carlos Vivas J, Ahmadi M. Comparisons of new body load and metabolic power average workload indices between starters and non-starters: A full-season study in professional soccer players. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P: Journal of Sports Engineering and Technology. 2021 Jun;235(2):105-13.
 21. Nobari H, Khalili SM, Zamorano AD, Bowman TG, Adsuar JC, Perez-Gomez J, Granacher U. Workload is Associated with the Occurrence of Non-Contact Injuries in Professional Male Soccer Players: A Pilot Study.
 22. Tessaro E, Williams JH. Validity and reliability of a 15 Hz GPS device for court-based sports movements. Sport Performance & Science Reports. 2018 May; 29:1-4.
 23. Foster C, Florhaug JA, Franklin J, Gottschall L, Hrovatin LA, Parker S, Doleshal P, Dodge C. A new approach to monitoring exercise training. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2001 Feb 1;15(1):109-15.
 24. Nobari H, Alves AR, Clemente FM, Pérez-Gómez J, Clark CC, Granacher U, Zouhal H. Associations between variations in accumulated workload and physiological variables in young male soccer players over the course of a season. Frontiers in Physiology. 2021 Mar 18; 12:233.
 25. Windt J, Gabbett TJ. Is it all for naught? What does mathematical coupling mean for acute: chronic workload ratios?. British journal of sports medicine. 2019 Aug 1;53(16):988-90.
 26. Nobari H, Vahabidelshad R, Pérez-Gómez J, Ardigò LP. Variations of training workload in micro-and meso-cycles based on position in elite young soccer players: a competition season study. Frontiers in physiology. 2021 Apr 29; 12:529.
 27. Hulin BT, Gabbett TJ, Caputi P, Lawson DW, Sampson JA. Low chronic workload and the acute: chronic workload ratio are more predictive of injury than between-match recovery time: a two-season prospective cohort study in elite rugby league players. British journal of sports medicine. 2016 Aug 1;50(16):1008-12.
 28. Bowen L, Gross AS, Gimpel M, Li FX. Accumulated workloads and the acute: chronic workload ratio relate to injury risk in elite youth football players. British journal of sports medicine. 2017 Mar 1;51(5):452-9.
 29. Bruin G, Kuipers H, Keizer HA, Vander Vusse GJ. Adaptation and overtraining in horses subjected to increasing training loads. Journal of Applied Physiology. 1994 May 1;76(5):1908-13.
 30. Foster CA. Monitoring training in athletes with reference to overtraining syndrome. Medicine and science in sports and exercise. 1998 Jul 1;30(7):1164-8.
 31. Thornton HR, Delaney JA, Duthie GM, Scott BR, Chivers WJ, Sanctuary CE, Dascombe BJ. Predicting self-reported illness for professional team-sport athletes. International journal of sports physiology and performance. 2016 May 1;11(4):543-50.