نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه گیلان ، رشت، ایران

3 استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

چکیده

اختلال حرکت کتف در بین ورزشکاران رشته های پرتاب بالای سر شایع بوده و میتواند ورزشکاران را مستعد آسیب های شانه کند. هدف از پژوهش حاضر تاثیر پست بازی بر بروز اختلالات حرکتی کتف و ثبات عملکرد کمربند شانه ای در بازیکنان زن حرفه ای والیبال بود. در این مطالعه توصیفی _ مقایسه ای، 125 زن والیبالیست حرفه ای به صورت هدفمند انتخاب شدند. آزمودنی ها بر اساس مشاهده اختلال حرکتی کتف در حین اجرای آزمون دیسکینزی کتف با وزنه، آزمون لغزش جانبی کتف کیبلر و ارزیابی ریتم کتفی_بازویی انتخاب شدند. برای اندازه گیری قدرت ایزومتریک و دامنه حرکتی از قدرت سنج دستی و گونیامتر استفاده شد. برای اندازه گیری ثبات عملکردی اندام فوقانی از دو آزمون Y و پرتاب توپ طبی استفاده شد. جهت تجزیه تحلیل داده ها از آزمون های آماری تحلیل واریانس یک طرفه، بونفرونی، کای _ اسکوئر و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایح این مطالعه نشان داد، بین میزان فراوانی اختلالات حرکتی کتف، در پنج پست بازی تفاوت معنی داری وجود دارد. علاوه بر این ارتباط معنی داری بین اختلالات حرکتی کتف و پست های بازی والیبال وجود داشت. ( 001/0 = P) الگوی حرکتی متفاوت در پست های بازی باعث تفاوت در نمره ثبات عملکردی و بکارگیری عضلات خاص در هر پست بر نسبت طول و قدرت عضلات تاثیر گذار بوده است. با توجه به نتایج این تحقیق انجام الگوهای حرکتی تکراری در ورزش والیبال در طولانی مدت باعث بر هم خوردن تعادل نسبت طبیعی قدرت، دامنه و ریتم در مفصل شانه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect game position on scapula movement impairment and shoulder girdle stability among elite women volleyball players

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad hosseini 1
  • zahra pashaei 2
  • Ramin Beyranvand 3

1 Sport Sciences and Health - Shahid Beheshti University

2 - Corrective Exercises and Sports Injuries, faculty of physical education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran

3 Assistant Professor, Department of Sport sciences department, faculty of literature and humanities, Lorestan university

چکیده [English]

Scapula movement impairment is common among athletes with overhead throws and can make athletes susceptible to shoulder injuries. The purpose of this study was The effect game position on scapula movement impairment and shoulder girdle stability among elite women volleyball players. In this descriptive-comparative study, 125 women volleyball players were purposefully selected and compared. Participants classified in this study with obvious scapular movement impairment of the scapular dyskinesis test, Kibler lateral scapular slide test and scapulohumeral rhythm. For measure the strength and rang of motion respectively handdeld power meter and goniometer were used. The Y-Balance Test Upper Quarter and Seated Medicine Ball Throw was used to measure the functional stability of the upper extremity. One_Way ANOVA, bonferroni correction test, chi square pearson correlation was used to analyze data. The results showed, significant difference between the frequency of scapular movement impairment in the five positions of the game. In addition, there was significant relationship between movement impairment and volleyball game position. (P= 0/001) Different movement patterns in the game positions caused a difference in the players' functional stability score, and the use of specific muscles in the movement pattern in each position affected the ratio of muscle length and strength and their range of motion. Doing repetitive motion patterns at volleyball for a long time causes imbalance in natural strength raito, scapulohumeral rhythm and range of motion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scapula
  • Volleyball
  • shoulder
  • dyskinesia