نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیومکانیک ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشکاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 ، گروه بیومکانیک ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاهآزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

از آنجایی که شرکت در تمرینات ورزشی یکی از راه های مناسب برای تقویت و استحکام استخوان بوده و تقش مهمی را در پیشگیری از بروز آسیب های استخوانی ایفا می کند، هدف از انجام پژوهش اخیر بررسی تاثیر یک دوره تمرین استقامتی هشت هفته ای دویدن در شیب مثبت و منفی بر پارامترهای بیومکانیکی استخوان تیبیا در رت های نر نژاد ویستار بود. 15 رت ویستار با سن تقریبی 8 هفته و با محدوده وزن 200-180 گرم به 3 گروه با پروتکل تمرین 8 هفته‌ای تقسیم شدند. گروه کنترل (بدون فعالیت)، گروه تمرین استقامتی در شیب مثبت، گروه تمرین استقامتی در شیب منفی. برای اندازه‌گیری پارامترهای بیومکانیکی از آزمون خمش سه نقطه‌ای استفاده شد. نتایج بیانگر بهبود معنادار درحداکثر مقاومت مکانیکی، تغییر شکل و حداکثر انرژی جذب شده تا نقطه حداکثر استحکام استخوان تیبیا در گروه تمرین استقامتی دویدن در شیب مثبت در مقایسه با گروه شیب منفی و گروه کنترل بود. از طرفی، مشاهده شد تمرین استقامتی در شیب مثبت و منفی تأثیر معناداری بر سفتی استخوان نداشت. همچنین این نوع تمرین استقامتی در شیب منفی باعث کاهش پارامترهای مکانیکی مورد بحث در پژوهش گردید. بر اساس یافته‌های پژوهش، یافته‌ها بیانگر نقش سراشیبی به‌عنوان عاملی در کاهش کیفیت و ویژگی‌های بیومکانیکی استخوان در تمرینات استقامتی باشد. به‌نظر می‌رسد تمرین استقامتی دویدن در شیب مثبت می‌تواند به بهبود شاخص‌های استخوانی کمک کند. هرچند که ملاحظات بیشتری در این زمینه لازم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of an eight-week endurance training of running on positive and negative inclination on the biomechanical parameters of tibia bone in male Wistar rats

نویسندگان [English]

  • Azita Ravvaz 1
  • Ali Fatahi 2
  • moohammad ali Azarbaijani 3

1 department of Sports biomechanics, Central Tehran branch, Islamic Azad university,, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Sports Biomechanics Department, Physical Education and Sports Sciences Faculty, Islamic Azad University of Central Tehran Branch, Tehran, Iran

3 Department of Sport Physiology,, central Tehran branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran

چکیده [English]

Since participating in sports training is one of the best modalities to strengthen the bones and plays an important role in preventing bone injuries, the purpose of this recent research was to investigate the effect of an eight-week endurance training of running on positive and negative inclination on the biomechanical parameters of tibia bone in male Wistar rats. 15 Wistar rats with an approximate age of eight weeks and with a weight range of 180-200 grams were divided into 3 groups with an 8-week training protocol including: Control group (no activity), endurance training group in positive slope, endurance training group in negative slope. Three-point bending test was used to measure biomechanical parameters. The results showed a significant improvement in maximum mechanical resistance (F max), bone deformation and maximum energy absorbed to the maximum point of tibia bone strength in the endurance training group of running on a positive slope compared to the negative slope group and the control group. Moreover, it was observed that endurance training in positive and negative slopes had no significant effect on bone stiffness. Also, this type of endurance training in the negative slope caused a decrease in the mechanical parameters discussed in the research. Findings indicate the role of negative slope as a factor in reducing the quality of the biomechanical characteristics of bones in endurance training. It seems that endurance training of running in a positive slope can help improve bone indices. However, more considerations are needed in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endurance Training (ET)
  • Biomechanics
  • Tibia Bone
  • Three-Point Bending Test
  • Animal Model