نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیومکانیک ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 گروه بیومکانیک ورزشی، پژوهشکده علوم حرکتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

یکی از مواردی که امروزه مورد توجه پژوهشگران علوم ورزشی قرار گرفته است، ادعاء تاثیر اختلاف عملکردی عضلات ناحیه ثبات مرکزی در نتایج حاصله از متغیرهای کینماتیکی و کینتیکی در حین فعالیت‌های ورزشکاران و غیرورزشکاران است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تعامل بین عملکرد عضلات جانبی ناحیه ثبات مرکزی، نیروی عکس‌العمل و تغییرات مرکز جرم به فشار در راستای داخلی_خارجی حین راه‌رفتن با توجه به سطح فعالیت‌ بدنی بود. 18 مرد جوان در دو گروه 9 نفره ورزشکار و غیرورزشکار به عنوان آزمودنی در این پژوهش شرکت کردند. فعالیت الکتریکی عضلات مورب خارجی و مورب داخلی، اطلاعات مربوط به نیروی عکس‌العمل زمین و تغییرات مرکز جرم به فشار حین راه‌رفتن ثبت شد. برای مقایسه متغیرها، از آزمون تی مستقل در سطح معنی داری 05/0p ≤ استفاده شد. مدت زمان فعالیت الکتریکی عضله مورب خارجی ورزشکاران و غیرورزشکاران تفاوت معنی‌داری را نشان داد (005/0)، در حالی که در تأخیر الکترومکانیکال عضلات تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد. در تغییرات مرکز جرم به فشار راستای داخلی_خارجی تفاوت معنی‌داری بین دو گروه مشاهده شد (041/0). نتایج پژوهش موید اثر تعاملی عضلات جانبی ناحیه ثبات مرکزی و الگوی رفتاری تغییرات مرکز جرم به فشار و نیروی عکس العمل زمین در راستای داخلی_خارجی با توجه به سطح فعالیت بدنی حین راه رفتن بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interaction of lateral core stability muscles and kinetic variables in the Medio-lateral direction according to the level of physical activity

نویسندگان [English]

  • rasool ferasat 1
  • Heydar Sadeghi 2 3
  • Hasan Matinhomaee 4

1 Department of exercise Biomechanics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of sport Biomechanics and Injuries, physical education faculty, Kharazmi University, Tehran, Iran.|Department of Sport Biomechanics, Kinesiology Research Center, Kharazmi University, Tehran, Iran.

3 Department of sport Biomechanics and Injuries, physical education faculty, Kharazmi University, Tehran, Iran.|Department of Sport Biomechanics, Kinesiology Research Center, Kharazmi University, Tehran, Iran.

4 Department of exercise physiology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the issues that has been considered by sports researchers today is the claim of the effect of functional differences in the muscles of the core stability area on the results of kinematic and kinetic variables during the activities of athletes and non-athletes. The aim of this study was to investigate the interaction between lateral core stability area muscles function, ground reaction force and changes in center of mass to pressure in the Medio-lateral direction during gait according to the level of physical activity. Eighteen young men in two groups of 9 athletes and non-athletes participated in this study as subjects. Electrical activity of internal and external oblique muscles and information on the ground reaction force and changes in the center of mass to the presser were recorded during gait. The T-test was used to compare the results of the two groups at p ≤ 0.05. The duration of electrical activity of the external oblique muscle of athletes and non-athletes showed a significant difference (0.005), while no significant difference was observed in the electromechanical delay of the muscles. There was a significant difference between the two groups in the changes in center of mass to pressure of the Medio-lateral direction (0.041). The results of the study confirmed the interactive effect of the lateral core stability muscles and the behavioral pattern of changes in the center of mass to pressure and the ground reaction force in the Medio-lateral direction according to the level of physical activity during gait.

کلیدواژه‌ها [English]

  • activity level
  • core stability
  • muscle function
  • ground reaction force
  • changes in center of mass to pressure