نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه تهران

2 . دانشیار، آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

3 تهران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر شش هفته تمرینات تعلیقی با TRX بر روی تعادل ایستا و پویا و مکانیک فرود در ورزشکاران جوان ببود. تعداد 30 ورزشکار زن جوان با دامنه سنی 15 تا 18 سال از رشته های، هندبال، فوتسال، بسکتبال و والیبال از مدارس 4 ناحیه شهر تهران به صورت هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. گروه تجربی 13 تمرین تعلیقی با TRX را در سه ست و با تکرار 10 تایی به مدت 6 هفته و هفته ای 3 جلسه انجام دادند. به منظور اندازه گیری تعادل ایستا از آزمون لک لک و برای تعادل پویا از دستگاه تعادل Y استفاده شد. همچنین از سیستم امتیازدهی خطای فرود (LESS) برای بررسی مکانیک فرود استفاده شد. نتایج نشان داد تعادل ایستا، تعادل پویا و مکانیک فرود گروه تمرینات TRX در پس آزمون بهتر از پیش آزمون بود (05/0P<)، اما تعادل ایستا، تعادل پویا و مکانیک فرود گروه کنترل در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی داری نداشت (05/0P>). همچنین نتایج آزمون آنالیز کوواریانس نشان داد که در تمامی متغیرها بین دو گروه در پس آزمون اختلاف معنی داری وجود دارد (05/0P<). به طوری که تعادل ایستا، پویا و کاهش نمره خطای فرود گروه تمرینات TRX بهتر از گروه کنترل بود. به نظر می رسد 6 هفته تمرینات تعلیقی با TRX می تواند باعث بهبود تعادل ایستا، پویا و کاهش خطای فرود ورزشکاران جوان شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of 6 weeks of Suspension exercises with TRX on static and dynamic balance and landing mechanics in young athletes

نویسندگان [English]

  • Maryam Abtahi 1
  • Hooman Minoonejad 2
  • Foad Seidi 3

1 MSc. Sports Injuries and Corrective Exercises, Department of Sport Medicine and Health, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Iran.

2 Associated Professor, Sports Injuries and Corrective Exercises, Department of Sport Medicine and Health, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Iran

3 Associate professor / University of Tehran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of 6 weeks of Suspension exercises with TRX On static and dynamic balance and landing mechanics in female athletes. The number of 30 young female athletes with the age range of 15 to 18 years from the fields of handball, futsal, basketball and volleyball were selected from the schools of 4 districts of Tehran and they were randomly placed in two experimental and control groups (15 people in each group). The experimental group performed suspension exercises with TRX for 6 weeks and 3 sessions per week. In order to measure static balance, stork test was used and for dynamic balance, Y balance test was used. Also, Landing Error Scoring System (LESS) was used to check landing mechanics. The results showed that the static balance, dynamic balance and landing mechanics of the TRX training group were better in the post-test than the pre-test (P<0.05). But there was no significant difference between static balance, dynamic balance and landing mechanics of the control group in pre-test and post-test (P>0.05). Also, the results of covariance analysis showed that there is a significant difference in all variables between the two groups in the post-test (P<0.05). So that the static and dynamic balance and reduction of the landing error score of the TRX training group were better than the control group. It seems that 6 weeks of suspension training with TRX can improve static and dynamic balance and reduce landing errors in female athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TRX exercises
  • static balance
  • dynamic balance
  • landing