نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رفتار حرکتی علوم ورزشی دانشگاه شهرکرد

2 دانشگاه شهرکرد

3 گروه مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هشت‌هفته تمرینات‌مقاومتی با کش‌‌تراباند بر عملکردحرکتی، خستگی و کیفیت‌زندگی زنان مبتلا به مولتیپل‌اسکلوروزیس(ام‌اس) بود. جامعه‌آماری پژوهش شامل زنان 20 تا 50 سال مبتلا به ام‌اس با نمره‌ی مقیاس وضعیت شدت ناتوانی 1تا 5/2 و عضو انجمن ام‌اس‌شهر اصفهان بودند. از بین بیماران داوطلب 30 نفر به‌روش نمونه‌گیری دردسترس به‌عنوان نمونه آماری انتخاب و در دوگروه تجربی وکنترل (15 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی‌های هردو گروه قبل از شروع برنامه تمرینی پرسشنامه‌های کیفیت‌زندگی و شدت‌خستگی بیماران ام‌اس را تکمیل‌کردند و درآزمون‌های برخاستن ‌و ‌راه‌رفتن زمان‌دار و نشستن ‌و برخاستن30ثانیه از روی‌صندلی شرکت کردند. گروه‌تجربی به مدت هشت‌هفته تمرینات‌مقاومتی با کش‌تراباند را سه جلسه درهفته و به مدت60 دقیقه اجرا کردند و گروه‌کنترل در این ‌مدت فعالیت‌های روزمره خود را انجام داد. پس از هشت‌هفته آزمودنی‌های دو گروه مجدد با آزمون‌های قبلی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها از طریق آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف‌استاندارد و آزمون‌هایt مستقل و آنالیزکوواریانس و با نرم افزارSPSS نسخه 23 و در سطح خطای 05/0 تحلیل شد. نتایج نشان‌ داد پس‌آزمون‌های برخاستن ‌و ‌راه‌رفتن زمان‌دار (001/0= p)، نشستن ‌و برخاستن30ثانیه (001/0= p)، شدت‌خستگی (001/0= p) و کیفیت‌زندگی (001/0= p) بین دوگروه‌تجربی و کنترل تفاوت معناداری داشت. همچنین نتایج گروه ‌تجربی نشان‌داد به‌ترتیب‌ عملکردحرکتی نشستن ‌و‌ برخاستن30 ثانیه2/37 درصد، برخاستن‌ و راه-رفتن زمان‌دار6/32 درصد، کیفیت‌زندگی 9/22 درصد افزایش و خستگی1/22 درصد کاهش داشت. درمجموع کاربرد تمرینات‌مقاومتی با کش‌تراباند با ویژگی‌های خاصی که دارد‌ در برنامه توانبخشی بیماران ام‌اس توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of eight weeks of resistance training on motor function, fatigue and quality of life in women with multiple sclerosis

نویسندگان [English]

  • Ali Shafizadeh 1
  • Nilofar Emamian 2
  • Masood Etemadifar 3

1 Shahre kord university

2 shahrekord University

3 Department of Neurosurgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Science, Isfahan,Ira

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of eight weeks theraband Resistance training
on motor function, fatigue and quality of life in women with multiple sclerosis (MS). The population included women aged 20-50 years with MS with an expanded disability status scale between 1-2.5 and members of the Isfahan MS Association. Among the volunteer patients, 30 people with MS were selected by available sampling method and were divided into experimental and control groups (n=15). Subjects of both groups completed questionnaires quality of life and fatigue severity scale of MS patients before starting the training program and participated in the tests of timed up and go and 30-Second Chair stand. The experimental group performed theraband resistance training three times a week for 60 minutes for eight weeks, and the control group performed their daily activities during this time. After eight weeks, all of subjects were reevaluated with the previous tests. Data were analyzed by independent t test and analysis of covariance. The results showed that posttests of timed up and go (P = 0.001), 30-Second Chair stand (P = 0.001), fatigue severity (P = 0.001) and quality of life (P = 0.001) were significantly different between the experimental and control groups. the results of the experimental group showed that 30-Second Chair stand was 37.2%, timed up and go was 32.6%, quality of life increased by 22.9% and fatigue decreased by 22.1%. In general, theraband resistance training with special characteristics are recommended for the rehabilitation of MS patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resistance training
  • multiple sclerosis
  • motor function
  • fatigue
  • quality of life