نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی بیومکانیک دویدن در پوتین های نظامی پلی‌اورتان جدید و استفاده شده در مردان با و بدون پای پرونیت بود.تعداد 15 نفر در گروه پای پرونیت و تعداد 15 نفر در گروه کنترل (سالم) قرار گرفتند. آزمودنی‌ها یک جفت پوتین نو و دست دوم دریافت کردند که از پلی اورتان ساخته شده بودند. فعالیت‌ الکترومایوگرافی عضلات اندام تحتانی و نیروی عکس العمل زمین در حین دویدن ثبت شد. جهت تحلیل‌های آماری از آنالیز واریانس دوسویه در سطح معنی-داری 05/0 استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر عامل نوع پوتین برای نیروهای عمودی (183/0 d=و 018/0=P)، محور قدامی- خلفی مرحلۀ هل دادن (404/0 d=و 001/0=P)، محور داخلی -خارجی مرحلۀ هل دادن (225/0 d=و 008/0=P) و زمان رسیدن به اوج محور عمودی (161/0 d=و 028/0=P) تفاوت معناداری را نشان داد. همچنین نتایج نشان داد که اثر عامل نوع پوتین در فاز پاسخ بارگذاری در فعالیت عضله نیمه وتری (341/0 d=و 004/0=P) از نظر آماری دارای اختلاف معناری بود. علاوه‌بر‌این، اثر عامل گروه برای عضله دوسررانی در فاز بارگیری (196/0 d=و 039/0=P)، عضله ساقی قدامی (157/0 d=و 040/0=P) و سرینی میانی (224/0 d=و 026/0=P) در فاز هل دادن تفاوت معناداری داشتند. همچنین اثر تعاملی پوتین و گروه در فاز میانه اتکا در فعالیت عضله پهن داخلی(177/0 d=و 041/0=P) معنادار است. با توجه به یافته ها می‌توان نتیجه گرفت که پوشیدن پوتین‌های جدید پلی اورتان ممکن است عملکرد عضلات و بدن را در افرادی که کف پای صاف دارند، بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Running Mechanics in New and Old Polyurethanes Military Boots in Males with and without Pronated Feet

نویسندگان [English]

  • Milad Piran hamlabadi 1
  • AmirAli Jafarnezhadgero 2
  • kimia Hoseinpour 3

1 1. Pd.D. candidate in sports management, Department of Sports Management and Biomechanics, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

2 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Educational Science and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

3 Department of Sports Management and Biomechanics, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

چکیده [English]

The aim of the present study was to evaluate running mechanics while using new and old polyurethanes military boots in males with and without pronated feet. There were 15 patients in the pronated feet group, and the second group of 15 people as the healthy group. They received two new and used pair of boots. They were made of polyurethane. Ground reaction forces and muscle activities of the right leg were recorded during running. Two-way ANOVA with repeated measures was used for statistical analysis at a significance level of 0.05. Results demonstrated significant main effects of " boots type” for FZHC (P=0.018, d=0.183), FYPO (P=0.001, d=0.404), FXPO (P=0.008, d=0.225) and TTPmax FZ (P=0.028, d=0.161) during running. Results showed that significant main effects of “group" for TTP FYHC (P=0.001, d=0.969). Furthermore, Findings showed significant main effect of time for “group and boots" interaction for FYPO (P=0.009, d=0.219), FXHC (P=0.027, d=0.146) and TTP FXPO (P=0.004, d=0.264) during running. Also, findings showed significant main effect of boot type for semitendinosus (p=0.004, d=0.341) muscle activity during loading phase. Furthermore, significant main effect of group for biceps femoris (p=0.039, d= 0.196) muscle activity at loading phase, tibialis anterior (p=0.040, d=0.157) and gluteus medius (p=0.026, d=0.224) muscle activities at push-off phase during running. Findings showed significant main effect of boot-by-group interactions for vastus medialis (p=0.041, d=0.177) muscle activity at mid-stance phase during running. The results showed that the wearing new polyurethane boots may improve muscle function in people with pronated feet, which might enhance running performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ground reaction forces
  • Running
  • Pronated foot
  • polyurethanes Military Boots