نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران

3 Corpus Christi

چکیده

این مطالعه با هدف تحلیل هماهنگی مفاصل اندام تحتانی در اجرای لانج به جلو، با و بدون تی‌آرایکس انجام شد. با استفاده از سیستم آنالیز حرکت هشت دوربینه، داده‌های کینماتیکی مربوط به اجراء سه مدل مختلف از لانج به جلو (شامل لانج به جلوی معمولی، لانج به جلو با قرار دادن دست یا پا داخل طناب تی‌آرایکس) 22 دانشجوی دختر فعال جمع آوری شد. از نرم‌افزار متلب، برای پردازش داده‌ها و از آزمون تحلیل واریانس در سطح معنی داری 05/0 P ≤، برای تحلیل آماری داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که حرکت لانج، به‌عنوان یک تمرین زنجیره حرکتی بسته و زانو محور، حاصل حرکت هم‌فاز مفاصل اندام تحتانی است. در اجرای لانج با قرارگیری پا داخل طناب تی آرایکس، درگیری مفصل ران افزایش و درگیری مفصل مچ پا کاهش نشان داد. در حالی‌که، در اجرای لانج با گرفتن طناب تی آرایکس در دست، درگیری مفصل مچ پا بیشتر و درگیری مفصل ران کمتر بود. با توجه به نتایج به دست آمده، فرضیۀ وجود هم‌افزایی بین مفاصل ران و مچ پا مورد تایید قرار گرفت. با توجه به افزایش تغییرپذیری هماهنگی در فاز بالا آمدن در لانج، پیشنهاد می‌شود افرادی با مشکلات تعادلی یا ضعف عضلانی در هنگام اجرای این حرکت، کنار یک تکیه‌گاه ایستاده و در صورت لغزش یا افتادن از تکیه‌گاه کمک بگیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Coordination Analysis of Lower Limb Joints in Forward Lunge with and without Using TRX

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Khoshmaram 1
  • Heydar Sadeghi 2
  • Ronald Snarr 3

1 PHD student. in Sport Biomechanics, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Department of Physical education & Sport Sciences, Kharazmi University

3 Texas A&M University

چکیده [English]

This study was conducted with the aim of analyzing the coordination of the lower limb joints in forward lunge, with and without T-rays. By using an eight-camera motion analysis system, kinematic data related to the performance of three different variations of forward lunge (including conventional forward lunge, forward lunge by placing hands or foot inside the TRX rope) by 22 active female students were collected. MATLAB software was used for data processing and Analysis of Variance (ANOVA) test at a significance level of P < 0.05 was used for statistical comparison. The results showed that forward lunge, as a knee-dominant and closed kinetic chain exercise, is the result of in-phase movement of the lower limb joints. Performing lunges with feet inside the TRX rope increases hip involvement and decreases ankle involvement. On the other hand, performing lunges with the TRX rope in hand, increases ankle involvement and decreases hip involvement. According to the obtained results, the hypothesis of a synergistic effect between hip and ankle joints was confirmed. Due to the increased variability of coordination in the ascending phase of the movement cycle, it is suggested that people with balance problems or muscle weakness stand next to a support during performing the lunge and get help from the support if they slip or fall.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lunge
  • TRX
  • Kinematics
  • Coordination
  • Synergy