نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد تهران مرکز دانشکده تربیت بدنی امام علی

2 عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی

3 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی امام علی واحد تهران مرکز تهران ایران

چکیده

مقدمه: برنامه های تمرینی می توانند اثرات منفی سالمندی بر الگوهای راه رفتن را بهبود ببخشند. اما اثر بخشی برنامه های تمرینی مبتنی بر دستکاری قیود تکلیف بر الگوهای راه رفتن نامشخص است. ازینرو هدف تحقیق حاضر بررسی اثر بخشی تاثیر دستکاری قیود تکلیف بر پارامترهای فضای زمانی راه رفتن سالمندان سالم است.
روش: 30 سالمند سالم به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه مداخله و کنترل تقسیم بندی شدند. گروه مداخله اقدام به انجام تمرینات دستکاری قیود تکلیف به مدت 8 هفته و به صورت 3 بار در هفته نمودند. گروه کنترل نیز، طی مدت اجرای تحقیق به فعالیت عادی خود ادامه دادند. پارامترهای کینماتیک راه رفتن با استفاده از تجزیه وتحلیل گامبرداری زبریس بررسی شدند.
نتایج: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس با حذف اثر پیش آزمون نشان داد، شاخص های طول استراید، آهنگ، سرعت و تغییرپذیری سرعت در گروه مداخله بهبود معناداری را نسبت به گروه کنترل داشت(05/0˂P). در حالی که در شاخص زمان استراید تفاوت معناداری دیده نشد(07/0=P).
بحث: تمرینات مبتنی بر دستکاری قیود در سالمندان می تواند ، موجب بهبود پارامترهای مرتبط با راه رفتن شده و از این طریق باعث کاهش میزان خطر سقوط و عوارض متعاقب آن در این گروه سنی شود.
کلمات کلیدی: راه رفتن، سالمندان، زمین خوردن، قیود تکلیف، تعادل

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of task constraints manipulation Spatiotemporal parameters of gait of elderly adults

نویسندگان [English]

  • masomeh gheybollahi 1
  • Shahab Parvinpour 2
  • Marzieh Balali 3
  • Zahra Entezari 3

1 Tehran Azad University, Center of Imam Ali Faculty of Physical Education,

2 Assistant professor of physical education and sport sciences faculty of kharazmi university

3 Assistant Professor of Imam Ali Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Tehran Branch, Tehran Center, Iran

چکیده [English]

Abstract:
Background: Exercise intervention programs can improve the negative effects of aging on gait patterns. But effectiveness of task constraints base intervention on gait pattern is unclear.
Therefor the aim of current study is investigation effectiveness of task constraints manipulation spatiotemporal parameters of gait of elderly adults.
Methods: Thirty elderly people were selected to participate in the research, and they were randomly divided into control and intervention groups. The intervention group participated in task constraints manipulation exercises for 8 weeks (3 times per week), while the control group didn’t do any interventions. The gait parameters were evaluated using the Gait Analysis Zebris system.
Result: The result of ANCOVA test revealed a significant improvement in the stride length, cadence, gait velocity, variability of velocity (P<0.05). stride time didn’t show any significant deference(P=0/07).
Conclusion: task constraints base intervention can improve the gait parameter and lead to decreasing of falling risk and its consequences.
Key word: Gait, Elderly, Falling. task constraints, Balance

کلیدواژه‌ها [English]

  • task constraints "
  • "manipulation Spatiotemporal "
  • "elderly adults"
  • "