نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بیومکانیک ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، ایران، تهران

چکیده

بررسی و شناسایی عوامل مرتبط با آسیب مغزی در مسیر پیشگیری از آسیب‌های مغزی حائز اهمیت است و می‌تواند به ارائة راهکارهایی مانند طراحی کلاه‌های حفاظتی منجر شود. بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی و تحلیل عوامل خطرزای آسیب مغزی در یک ضربه مشت مستقیم بوکس بود. در این پژوهش، جهت بررسی عوامل خطر زای آسیب مغزی (شتاب خطی و شتاب چرخشی و مولفه های آن، جهت گیری سر وگردن (فلکشن -اکستنشن سر و حرکت به سمت راست و چپ گردن در زوایای 0، 5، 10 و 15 درجه)) در بوکس از روش شبیه سازی کامپیوتری استفاده شد. بدین صورت که در ابتدا مدلی مناسب از سر و گردن و ضربه مشت در نرم افزار آدامز شبیه سازی گردید. سپس برای تعیین جهت‌گیری سر و گردن از روش سینماتیک معکوس و زوایای اویلر ZXZ استفاده گردید. نتایج شتاب خطی و شتاب چرخشی بیشینه در حالت مرجع (وضعیت آناتومیکی گردن) را به ترتیب g 75 و rad/s2 4036 نشان داد. در میان مؤلفه‌های شتاب، بیشترین افزایش در مولفه شتاب چرخشی حول محورگردن و در صفحه ساجیتال اتفاق افتاد. انتایج تحقیق حاضر نشان داد که شتاب خطی و جهت گیری‌های سر و گردن هنگام اصابت ضربه، در بروز آسیب مغزی بوکسورها چندان اثر گذار نمی‌باشد بلکه شتاب چرخشی و جهت گیری سر و گردن در صفحه ساجیتال است که احتمالا می‌تواند از عوامل مهم آسیب مغزی باشد. بنابراین در طراحی و ساخت کلاه‌های حفاظتی بهتر است مورد توجه سازندگان آن قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating and analyzing the risk factors of brain damage in a straight boxing punch

نویسنده [English]

  • Neda Boroushak

Sports Biomechanics ,Institute of Physical Education and Sports Sciences, Iran, Tehran

چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate and analyze the risk factors of brain damage in a direct boxing punch. In this research, in order to investigate the risk factors of brain damage (linear acceleration and rotational acceleration and its components, head and neck orientation (flexion-extension of the head and movement to the right and left of the neck at angles of 0, 5, 10 and 15 degrees)) computer simulation method was used in boxing. Thus, at first, a suitable model of head and neck and punch was simulated in Adams software. Then, inverse kinematics method and Euler ZXZ angles were used to determine the orientation of the head and neck. The results showed the maximum linear acceleration and rotational acceleration in the reference state (anatomical position of the neck) 75 g and 4036 rad/s2, respectively. Among the acceleration components, the greatest increase occurred in the rotational acceleration component around the neck axis and in the sagittal plane. The results of the present research showed that the linear acceleration and the orientation of the head and neck when hit are not very effective in the occurrence of brain damage in boxers, but the rotational acceleration and the orientation of the head and neck in the sagittal plane, which can probably be Important factors of brain damage. Therefore, in the design and manufacture of protective hats, it is better to pay attention to its manufacturers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • KeyWords: Boxing
  • brain injury
  • simulation
  • biomechanical risk factors