نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر ابزار کمک‌کننده به تحرک‌پذیری بافت نرم بر قدرت و دامنه حرکتی آرنج و مچ دست بیماران مبتلا به آرنج تنیس‌بازان است. بدین منظور تعداد 44 نفر از بیماران مبتلا به آرنج تنیس‌بازان بصورت هدفمند و در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. بیماران گروه کنترل، تزریق کورتیکواستروئید، 10 جلسه فیزیوتراپی و استفاده روزانه باند تنیس‌البو دریافت کردند، درحالی که بیماران گروه تجربی علاوه بر دریافت درمانهای گروه کنترل، 4 هفته، هر هفته 2 جلسه، ابزار کمک‌کننده به تحرک‌پذیری بافت نرم را به مدت 10 دقیقه دریافت کردند. قدرتِ گرفتن (دینامومتر دستی) و دامنه حرکتی (گونیامتر) بیماران قبل و بعد از 4 هفته اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از روش آماری t وابسته و آزمون‌های تحلیل واریانس مورد آنالیز قرار گرفتند (0.05>P). یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که در گروه تجربی تمامی متغیرها بهبودی معناداری داشتند (0.05>P)؛ اما در گروه کنترل، تنها قدرتِ گرفتن بهبودی معناداری داشت (0.05>P). همچنین، تفاوت معناداری بین دو گروه تجربی و کنترل در قدرتِ گرفتن، دامنه حرکتی فلکشن و اکستنشن آرنج و اکستنشن مچ دست مشاهده شد (0.05>P). اما در دامنه حرکتی فلکشن مچ دست تفاوت معناداری بین دو گروه تجربی و کنترل مشاهده نشد (0.05<P). با توجه به، بهبود قدرتِ گرفتن و دامنه حرکتی فلکشن و اکستنشن آرنج و اکستنشن مچ دست، پیشنهاد می شود ابزار کمک‌کننده به تحرک‌پذیری بافت نرم همراه با مداخلات متداول درمان بیماری آرنج تنیس‌بازان ، برای این دسته از بیماران استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Does the strength and ROM of patients with tennis elbow change after 8 sessions of Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization (IASTM)?

نویسندگان [English]

  • nader rahnama 1
  • Sepideh Aghajani 2
  • Abolghasem Zarezadeh 3

1 full professor, Department of Physical Education , Isfahan University ,Esfahan,Iran

2 Department of PDepartment of Physical Education, Faculty of Sports Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran

3 Orthopedic Department, Medical Science University, Isfahan

چکیده [English]

The purpose of this research is to determine the effect of Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization (IASTM) on strength and range of motion (ROM) of the elbow and wrist in patients with tennis elbow. For this purpose, 44 patients with tennis elbow were selected purposefully and available and were randomly divided into two experimental and control groups. Patients in the control group received Corticosteroid injections, 10 sessions of physical therapy and daily use of tennis elbow splint, while the patients in the experimental group received IASTM for 10 minutes, 2 sessions per week for 4 weeks, in addition to receiving the treatments of the control group. Grip strength (dynamometer) and ROM (goniometer) were measured before and after 4 weeks. The data were analyzed using the dependent t statistical method and analysis of variance tests (P<0.05). The findings of the research showed that in the experimental group, all the variables had a significant improvement (P<0.05); But in the control group, only the grip strength had a significant improvement (P<0.05). Also, a significant difference was observed between the two experimental and control groups in grip strength, ROM of elbow flexion, elbow extension and wrist extension (P<0.05). However, no significant difference was observed between the two experimental and control groups in the ROM of wrist flexion (P>0.05). Considering the improvement of grip strength and range of motion, it is suggested that IASTM is used for this group of patients along with common interventions for the treatment of tennis elbow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization (IASTM)
  • strength
  • range of motion
  • Tennis Elbow