نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجو دکتری بیومکانیک ورزشی دانشگاه ازاد تهران مرکز

2 استادیار، گروه بیومکانیک و فناوری ورزشی، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

3 استاد گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

4 ، گروه بیومکانیک ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تاثیر ورزش و میزان شدت آن بر پارامترهای بیومکانیک بافت آشیل، چالشی آشکار برای محققان این حوزه می باشد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف مرور نظام مند مطالعات انجام شده در حوزه اثر تمرینات ورزشی بر ویژگی های بیومکانیکی تاندون آشیل و تاثیر آن بر توانبخشی پس از آسیب تاندون آشیل ، انجام گردید. برای این بررسی از مطالعات انجام شده در سال های 2020 تا نوامبر 2023 استفاده گردید. جستجوی کلمات کلیدی در چهار پایگاه اطلاعاتی معتبر google scholer ، ،Pub Med ، Web of Scince، Scopus ، مطابق با PRISMA موارد گزارش برگزیده برای بررسی های سیستماتیک و متاانالیز انجام شد. در این مطالعه از عبارات جستجو شامل: , Achilles Tendon, Stiffness, Exercise, Biomechanics یا کلمات مترادف و با دستور Boolean AND ترکیب و با دستور Boolean OR پیوند داده شدند. در نهایت ویژگی‌های بیومکانیکی تاندون با دو عامل سفتی و مداخلات تمرین ورزشی یا توانبخشی تندینوپاتی تاندون اشیل و متغیرهای آن بررسی شد. نتایج بطور کلی نشان داد که برای افزایش اثربخشی در هنگام مداخلات تمرینی تندینوپاتی باید در تمرینات نیروی خارجی به اندازه کافی اعمال گردد. مداخله با بار بالا تنظیمات مکانیکی و مورفولوژیکی قابل توجهی در واحد عضلات-تاندون پلانتار فلکسور ایجاد می کند. این ممکن است به حفاظت از تاندون در برابر آسیب ناشی از کشش کمک کند. مداخله با بار بالا را می توان به عنوان پروتکل درمانی (جایگزین) مؤثر در مدیریت توانبخشی آسیب تاندون آشیل در نظر گرفت. بنابراین انتخاب ورزش مناسب در بازتوانی تاندون آشیل بسیار حائز اهمیت می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A systematic review of the effect of exercise on biomechanical parameters of the Achilles tendon

نویسندگان [English]

  • nazfar nikjoo 1
  • Davood khezri 2
  • Fereshteh Talebpour Amiri 3
  • Ali Fatahi 4

1 phd candidate of sport biomechanics, central branch islamic azad university

2 Assistant Professor in Sport Biomechanics, Department of Sport Biomechanics and Technology, Sport Science Research Institute, Tehran, Iran.

3 Full professor of Anatomy, Molecular and Cell Biology Research Center, Faculty of Medicine

4 Assistant Professor, Sports Biomechanics Department, Physical Education and Sports Sciences Faculty, Islamic Azad University of Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The effect of exercise and its intensity on the biomechanical parameters of Achilles tissue is a clear challenge for researchers in this field. Therefore, this study aimed to conduct a systematic review of the studies conducted in the field, the effect of exercise training on biomechanical characteristics of Achilles tendon, and how the reported characteristics of Achilles tendon may affect rehabilitation after Achilles tendon injury. For this review, studies conducted from 2020 to November 2023 were selected. Keyword searches were conducted in four reputable databases, Google Scholer, Pub Med, Web of Science, and Scopus. According to PRISMA، the selected report cases were carried out for systematic review and meta-analysis. And a combination of search terms including "Achilles Tendon", "Stiffness", and "Exercise Biomechanics" were combined with syntactic words and combined with the Boolean AND command and linked to the Boolean OR command. Finally, the biomechanical characteristics of the tendon were investigated by two factors stiffness and interventions of exercise or rehabilitation of Achilles tendinopathy and its variables. tendinopathy should be applied adequately in external force exercises. There were significant correlations between tendon stiffness and different activities and the total rupture score of Achilles tendon (ATRS), The high-load intervention creates significant mechanical and morphological adjustments in the plantar flexor muscle-tendon unit. This may help protect the tendon from damage caused by stretching. High-load intervention can be considered an effective therapeutic protocol (alternative) in the management of AT injury rehabilitation. Therefore, choosing appropriate exercise and rehabilitation of the Achilles tendon is very important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achilles tendon
  • stiffness
  • biomechanics
  • training
  • tendinopathy