نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ‌آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه طب ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

3 گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف از اجرای این پژوهش بررسی میزان پیش بینی آسیب‌های ورزشی دانشجویان پسر ورزشکار با استفاده از آزمون‌های غربالگری حرکتی عملکردی، آزمون تعادلی وای و سیستم امتیاز‌دهی خطای فرود بود. روش‌ بررسی: نمونه پژوهش 189 نفر از دانشجویان ورزشکار پسر شرکت‌کننده در پانزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویی ایران بودند که به صورت در دسترس و در رشته‌های تیمی و انفرادی مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمون تعادل وای، سیستم امتیاز‌دهی خطای فرود و آزمون غربالگری حرکتی عملکردی از نمونه‌ها قبل از المپیاد گرفته شد و آسیب های ورزشکاران در طول مسابقات توسط فرم جمع آوری اطلاعات به روش آینده‌نگر ثبت شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از آزمون رگرسیون لجستیک و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که در مجموع 39 آسیب در طول مسابقات در 189 نفر آزمودنی به ثبت رسید که معادل 20.64 درصد می باشد. نتیجه‌گیری: علیرغم میزان قابل توجه آسیب دانشجویان ورزشکار هیچ یک از متغیرهای پیش‌بین یعنی آزمون‌های سه‌گانه قابلیت پیش بینی متغیر ملاک یعنی آسیب دیدگی را نداشتند. شاید بتوان آسیب های ورزشی را با آزمون های تخصصی رشته‌های ورزشی پیش‌بینی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The predicting of sports injuries of male student athletes using FMS, Y Balance, LESS

نویسندگان [English]

  • MOHSEN Naderi 1
  • Mohammadhossein Alizadeh 2
  • Ehsan Abshenas 3

1 Ph.D student of sport injury and corrective exercise, Faculty of physical education and sport sciences, University of Tehran. Tehran. Iran

2 . Professor, Department of Sports Medicine, University of Tehran, Iran

3 Department of health and Sport Medicine, Faculty of physical education and sport sciences, University of Tehran. Tehran. Iran

چکیده [English]

Background and Purpose: The purpose of this research was to investigate the extent of predicting sports injuries of male student athletes using functional Movement screening tests, Y balance test and landing error scoring system. Materials and Methods: The research sample was 189 male student athletes participating in the 15th Iranian Student Sports Olympiad, who were evaluated in team and individual disciplines. Y balance test, landing error scoring system and functional movement screening test were taken from the samples before the Olympiad and the injuries of the athletes during the competition were recorded by the data collection form in a prospective manner. In order to statistically analyze the data, logistic regression test and pearson correlation coefficient were used. Results: The results of the research showed that a total of 39 injuries were recorded during the competition in 189 subjects, which is equivalent to 20.64%. Conclusion: Despite the significant amount of injury of student athletes, none of the predictor variables i.e. triple tests had the ability to predict the criterion variable i.e. injury. It seems that team and individual sports needs more accurate and specific tests for predicting sport injury.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prevention
  • functional movement screening test
  • balance
  • landing error scoring system