نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس کیش دانشگاه تهران

2 استادیار

3 دانشگاه تهران

4 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

آسیب های ورزشی یکی از خطراتی است که کوهنوردان همواره با آن مواجه می شوند و با شناسایی آنها، می توان راهکار مناسب جهت پیشگیری و کاهش خطر بروز این آسیب ها را فراهم نمود. هدف از این مطالعه بررسی آسیب های ورزش کوهنوردی به صورت آینده نگر در زنان و مردان می باشد. در این پژوهش 200 ورزشکار در یک دوره 12 هفته ای با استفاده از پرسشنامه آینده نگر مشکلات سلامت اسلو به صورت هفتگی مورد پژوهش قرار گرفتند. در این تحقیق توصیفی ـ تحلیلی،بیشترین میزان شیوع آسیب به ترتیب در زنان و مردان کوهنورد 19% و 10% در زانو، سپس مچ پا و پس از آن ستون مهره کمری در زنان و شانه در مردان بود. شدت آسیب با توجه به تعداد روزهای از دست رفته در زنان به 45 نفر و در مردان به 38 نفر رسید.همچنین در بررسی علل آسیب ها به ترتیب در زنان و مردان 27 و 26آسیب حاد و 13 و11 آسیب استفاده بیش از حد وجود داشته است. با توجه به یافته ها و مخاطرات احتمالی آسیب های ورزشی برای کوهنوردان زن و مرد، باید تمرکز ویژه ای برای جلوگیری از کاهش آسیب ها و شکایات کوهنوردان، قبل از مزمن شدن این آسیب ها به خصوص در زنان که هر هفته به ورزش کوهنوردی می پردازند و احتمال آسیب دیدگی آنها زیاد است پرداخت.همچنین نیاز به تحقیقات بیشتری به صورت آینده نگر برای شناسایی هر چه بیشتر آسیب های کوهنوردان در رشته های مختلف این ورزش در حال توسعه ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A prospective study of the epidemiology of sports injuries in male and female Mountaineer

نویسندگان [English]

  • sar farajollahlavasani 1
  • mahdieh Akochakian 2
  • uosef moghadas tabrizi 3
  • mostafa zareei 4

1 Kish Campus of Tehran University

2 Assistant Professor

3 university of Tehran

4 Assistant Professor, Department of Sports Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Sports injuries are one of the dangers that Mountaineer always face, and by identifying them, we can provide a suitable solution to prevent and reduce the risk of these injuries. The purpose of this study is to investigate the injuries of Mountaineering sports prospectively in men and women. In this research, 200 athletes were studied weekly in a 12-week period using the prospective questionnaire of Oslo health problems. In this descriptive-analytical research, the highest prevalence of injuries in female and male Mountaineer was 19% and 10% in the knee, then the ankle, and then the lumbar spine in women and the shoulder in men. According to the number of days lost, the severity of the injury reached 45 in women and 38 in men. Also, in examining the causes of injuries, there were 27 and 26 acute injuries and 13 and 11 overuse injuries in women and men, respectively. According to the findings and the possible risks of sports injuries for male and female Mountaineer, special focus should be made to prevent the reduction of injuries and complaints of Mountaineer, before these injuries become chronic, especially in women who engage in mountain Mountaineer every week. And the possibility of their injury is high. Also, the need for more prospective research is necessary to identify as many injuries as possible for mountain Mountaineer in different fields of this developing sport

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epidemiology
  • sports injuries
  • mountaineering
  • prospective