نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند

3 هیات علمی دانشگاه ازاد جهرم

10.22089/smj.2024.13859.1723

چکیده

مقدمه: از ام اس به عنوان یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مزمن و خود ایمنی در سیستم عصبی مرکزی یاد می‌شود. هدف اصلی از پژوهش حاضر تاثیر 12 هفته تمرین پیلاتس بر تعادل، قدرت عضلانی و خستگی در بیماران مبتلا به ام اس بود.
روش کار: در پژوهش نیمه تجربی حاضر تعداد 22 زن و مرد مراجعه کننده به انجمن ام اس استان فارس به صورت تصادفی و هدفمند به دو گروه مساوی 11 نفره تجربی و کنترل تقسیم شدند. اندازه گیری تعادل در این تحقیق به وسیله آزمون برگ، اندازه گیری خستگی نیز به وسیله دستگاه الکترومیوگرافی و اندازه گیری قدرت عضلانی به وسیله دینامومتر دستی قبل و بعد از انجام تمرینات پیلاتس انجام شد. آنالیز داده‌ها به وسیله آزمون‌های تی مستقل و وابسته انجام شد.
یافته‌ها: نتایج بیانگر ‌افزایش‌استقامت (p=0.02) و بهبود تعادل (p=0.03) و افزایش قدرت عضلات دست (p=0.02) پس از انجام تمرینات پیلاتس است، ولی در گروه کنترل این متغیر از لحاظ آماری معنادار نبود. در مورد بررسی اختلافات بین دو گروه تجربی و کنترل نیز آزمون تی مستقل اختلاف معناداری در افزایش استقامت (p=0.03)، افزایش شاخص تعادل (p=0.04) و همچنین افزایش قدرت عضلانی (p=0.04) را بعد از خاتمه دوره تمرینی پیلاتس نشان می‌دهد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان دادند که تمرینات پیلاتس به طور معناداری منجر به کاهش خستگی عضلانی، بهبود شاخص‌های تعادلی و بهبود قدرت عضلانی مبتلایان به ام اس شده است. به نظر می رسد این روش تمرینی می‌تواند روش مناسبی برای بهبود تعادل،قدرت عضلانی و کاهش خستگی در این بیماران باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of a Pilates exercise training on muscle fatigue, balance indices and muscle strength in patients with multiple sclerosis

نویسندگان [English]

  • saeed ilbeigi 1
  • mohamad reza haghiroodi 2
  • Asghar Nikseresht 3
  • Mehdi Alidoost 1

2 Faculty of Sport Sciences, University of Birjand

3 Azad University of JAHROM

چکیده [English]

In the present quasi-experimental study, 22 men and women referring to Fars Province MS Association were randomly and purposefully divided into two equal groups of 11 experimental and control individuals. Balance was measured in this study by berg test ,fatigue was measured by electromyography and muscle strenght was measured by Manual dynamometer before and after Pilates exercises. Data analysis was performed by independent and dependent t-tests.
Findings:
The intra-group results of the t-correlated test show an increase in endurance (p=0.02), an improvement in balance (p=0.03) and an increase in hand muscle strength (p=0.02) after performing Pilates exercises, but this variable was not statistically significant in the control group. Regarding the differences between the two experimental and control groups, the independent t-test showed a significant difference in increasing endurance (p=0.03), increasing balance index (p=0.04) and increasing muscle strength (p=0.04) after the end of the Pilates training session.
Conclusion:
The final results of the present study showed that Pilates exercises have significantly reduced muscle fatigue and improved balance indices and ameliorate muscle strenght in patients with MS. The researcher's final suggestion is that this exercise method can be a good way to improve balance, improve muscle strenght and reduce fatigue in these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple sclerosis
  • pilates
  • balance
  • muscle fatigue
  • muscle strenght