دوره و شماره: دوره 7، شماره 18، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-120 (پاییز و زمستان 1394) 

مقاله پژوهشی

1. اثر تمرین راه‌رفتن به عقب بر اوج تنش عضلات مفاصل زانو و مچ ‌پا هنگام راه‌رفتن به جلو

صفحه 17-30

مریم رحیمی‌چیتگر؛ محسن دماوندی؛ سیدعلیرضا حسینی‌کاخک