دوره و شماره: دوره 9، شماره 22، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-200 (پاییز و زمستان 1396) 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر افزایش هیل‌استرایک بر متغیرهای منتخب کینتیکی و کینماتیکی مفاصل مچ پا و زانوی ورزشکاران حین راه‌رفتن

صفحه 17-34

10.22089/smj.2018.1140

فرهاد رضازاده؛ سید صدرالدین شجاع الدین؛ اسماعیل ابراهیمی؛ امیرحسین براتی؛ فرزام فرهمند