موضوعات = ورزش و ناتوانی های جسمی، حسی و ذهنی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر آمادگی حرکتی ورزشکاران نخبة گلبال

دوره 10، شماره 23، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-60

10.22089/smj.2017.3605.1196

آزاده ماهرخ مقدم؛ مصطفی زارعی؛ فریبا محمدی