نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

بی­ثباتی عملکردی مچ پا از شایع‌ترین عوارض ناتوان­کنندۀ اسپرین حاد مچ پاست که غالباً به دور ماندن ورزشکار از فعالیت ورزشی منجر می‌شود. هدف از این کارآزمایی بالینی تصادفی­سازی شده بررسی اثر شش هفته تمرینات عصبی-عضلانی تحت نظارت با تختۀ تعادل و تختۀ لغزان بر کنترل وضعیتی پویا و عملکرد اندام تحتانی ورزشکاران مبتلا به بی­ثباتی عملکردی مچ پاست. 28 دانشجوی تربیت بدنی ورزشکار پسر مبتلا به بی­ثباتی عملکردی که به­طور داوطلبانه در این مطالعه شرکت داشتند، به­صورت تصادفی به دو گروه تمرین (14=n) و کنترل (14=n) تقسیم شدند. برنامۀ تمرینی شامل شش هفته تمرینات عصبی-عضلانی پیش‌روندۀ تحت نظارت، با استفاده از تختۀ تعادل و تختۀ لغزان بود. عملکرد اندام تحتانی با استفاده از پرسشنامه‌های اندازه­گیری توانایی مچ پا و پا در فعالیت‌های روزانه و ورزشی و کنترل وضعیتی پویا با استفاده از آزمون تعدیل­شدۀ ستاره، اندازه­گیری شدند. امتیازات آزمون ستارۀ تعدیل­شده در هر سه جهت قدامی، خلفی داخلی و خلفی خارجی در گروه تمرین، در مقایسه با گروه کنترل بهبود معنی­داری نشان داد (05/0 > P). همچنین آزمودنی‌های گروه تمرین، در مقایسه با گروه کنترل بهبود معنی­داری در امتیازات پرسشنامه‌های اندازه­گیری توانایی مچ پا و پا در فعالیت‌های روزانه و ورزشی نشان دادند (05/0 > P). انجام شش هفته تمرینات پیش‌روندۀ تحت نظارت عصبی-عضلانی با استفاده از تختۀ تعادل و تختۀ لغزان به­طور معنی­داری عملکرد  اندام تحتانی اندازه­گیری شده و کنترل وضعیتی پویا ورزشکاران مبتلا به بی­ثباتی عملکردی مچ پا را بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Six Weeks Neuromuscular Training on Dynamic Postural Control and Lower Extremity Function in Male Athletes with Functional Ankle Instability

نویسندگان [English]

  • Hadi Samadi 1
  • Reza Rajabi 1
  • Mohammad Hossein Alizadeh 1
  • Ali Jamshidi 2

چکیده [English]

Functional ankle instability is the most common residual and debilitating symptoms of acute ankle sprain leading to lose of training and competition in athletes.The purpose of this randomized controlled trial was to investigate the effect of six weeks neuromuscular training with wobble board and rocker board on dynamic postural control and self-reported function in individuals with functional ankle instability.Twenty eight male athletes from physical education faculty voluntary participated in this study and randomly assigned to a training group (n=14) and a control group (n=14). The training program consisted of six weeks progressive supervised neuromuscular training with wobble board and rocker board. Self-reported function and dynamic postural control was measured using Foot and Ankle Ability Measure (FAAM) and FAAM Sport and modified star excursion balance test (MSEBT) respectively.The experimental group compared with control group had significant improvement in FAAM and FAAM Sport scores (P <0.01) and in reach distances with the anterior, posteromedial and posterolateral directions of the MSEBT (P <0.05). Six weeks progressive supervised neuromuscular training with wobble board and rocker board significantly improved self-reported and dynamic postural control as assessed with MSEBT in male athletes with functional ankle instability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functional ankle instability
  • Foot and Ankle Ability Measure
  • Dynamic postural control
  • Neuromuscular training