نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی سینماتیکی و سینتیکی پرتاب‌های آزاد موفق و ناموفق بسکتبال با استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده از برنامه‌ی پردازش تصویر و مدل‌سازی دینامیکی بود. شرکت‌کنندگان شش نفر از بسکتبالیست‌های حرفه‌ای با میانگین سن 09/2 ± 23 سال بودند. برنامه‌ی پردازش تصویر در MATLAB طراحی شد تا مختصات دو بعدی به‌دست‌آمده از تصویر دوربین‌ها (u & v) را به زوایای بین مفاصل تبدیل کند. زوایای محاسبه‌شده‌ی بین مفاصل به‌عنوان ورودی به مدل دینامیکی داده‌شد و اطلاعات سینتیکی مانند ضربه­ی زاویه‌ای و بیشینه‌ی گشتاور به‌عنوان خروجی به‌دست آمد. از آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون با نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 18 برای مقایسه‌ی پرتاب‌های موفق و ناموفق در سطح 05/0 استفاده شد. نتایج نشان داد در پرتاب‌های موفق، مفصل مچ دست (046/0 p ≤) دارای فلکشن بیشتر و مفصل آرنج (028/0 p ≤) دارای فلکشن کمتر نسبت به پرتاب‌های ناموفق است. سرعت زاویه‌ای هر سه مفصل در لحظه‌ی رهایی در پرتاب‌های موفق بیشتر از پرتاب‌های ناموفق بود، اما در سرعت زاویه‌ای مچ دست و آرنج اختلافات، معنی‌دار شد. در بررسی ضربه‌ی زاویه‌ای اختلاف معنی‌داری بین پرتاب موفق و ناموفق وجود نداشت، اما در پرتاب‌های موفق، بیشینه‌ی گشتاور مفصل مچ دست بیشتر از پرتاب‌های ناموفق بود (046/0 p ≤). در یک نگاه کلی، به‌نظر می‌رسد افزایش در سرعت زاویه‌ای مفصل مچ دست که ناشی از گشتاور بیشتر در این مفصل می‌باشد، در موفقیت پرتاب‌های آزاد تأثیر داشته‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A dynamic model for analyzing biomechanical parameters of basketball free throws

نویسندگان [English]

  • Ali Salimi
  • Shahram Lenjannejadian
  • Ahmad Reza Movahedi

چکیده [English]

The main purpose of the present study was to investigate the kinematics and kinetics of successful versus unsuccessful basketball free throws using data from picture analyzer program and dynamic modeling. Six professional basketball players (age = 23±2.09 years) participated in our study. The picture analyzer program was designed in MATLAB software to convert the two-dimensional coordinate obtained from two cameras picture (u & v) to the joints angles. The joint angles were given as input to the dynamic model. Outputs were obtained kinetic data including the angular impulse and maximum torque. Wilcoxon test using SPSS statistical software version 18 was used to compare successful and unsuccessful free throws at significant levels of 0.05. The results showed that wrist joint (p ≤ 0.046) had significantly more flexion in successful versus unsuccessful shots while elbow (p ≤ 0.028) remained significantly less flexed in successful shots. Wrist and elbow angular velocity was found to be significantly higher in successful versus unsuccessful shots at the time of ball release. The results showed that there were no significant differences between successful and unsuccessful free throws in angular impulse but in successful free throws, wrist maximum torque was more than it in unsuccessful free throws (p ≤ 0.046). In general seems increase the wrist angular velocity that it is due the greater torque, had been effected on successful free throws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic model
  • Biomechanics
  • Basketball free throws
  • High speed camera