نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی،دانشکده علوم ورزشی و تندرستی،دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تقویت عضلات ران از روش‌های مهم در پیشگیری و بازتوانی آسیب‌ها و اختلالات اسکلتی‌عضلانی است. عضلات شکمی نیز در ثبات ناحیه مرکزی بدن بویژه پیشگیری از جابجایی‌های ناخواسته در ستون فقرات، نقش دارند. از تمریناتی که می توان این دو ناحیه را تقویت کرد، پلانک است. هدف مطالعه حاضر مقایسه وضعیت های مختلف پلانک بر میزان فعالیت عضلانی در عضلات منتخب ران و شکم در فوتبالیست های مرد جوان است. با توجه به معیارهای ورود 18 بازیکن 18 تا 23 سال به صورت تصادفی وارد مطالعه شدند. میزان فعالیت برحسب حداکثر انقباض ارادی و زمان شروع فعالسازی عضلات سرینی میانی، کشنده پهن نیام، مورب داخلی و مورب خارجی در سه وضعیت مختلف پلانک؛ پلانک از پهلو همراه با دورکردن ران، همراه با دورکردن ران و زانوی خمیده و همراه با دور کردن تنه با دستگاه الکترومیوگرافی اندازه گیری شد. داده های حاصل براساس آزمون آنوا با اندازه های تکراری مورد بررسی قرار گرفت و نتایج تفاوت معناداری در فعالیت عضلات سرینی میانی، کشنده پهن نیام و مورب خارجی در سه وضعیت مختلف تمرین پلانک نشان ندادند (P≤0.05). نتایج، تفاوت معناداری را در زمان فعالسازی هیچ یک از عضلات در بین تمرینات نشان نداد (P≥0.05). می توان نتیجه گرفت که پلانک از پهلو را با هدف تقویت عضلات دورکننده ران و همچین بکارگیری موثر عضلات مورب شکمی به صورت همزمان مورد استفاده قرار داد. موثرترین وضعیت تمرینی جهت فعالسازی عضلات دورکننده ران و مورب داخلی را می توان پلانک پهلو همراه با دور کردن ران پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of plank exercises in different positions on hip abductors and abdominal muscles activation in young male soccer players

نویسندگان [English]

  • Mahour Zamani 1
  • Mehdi Gheitasi 2
  • Mostafa Zareei 3

1 Senior expert in pathology and corrective movements،Faculty of Sports and Health Sciences، Shahid Beheshti University

2 Associate Professor, Department of Health and Sports Rehabilitation، Faculty of Sports and Health Sciences،Shahid Beheshti University

3 Associate Professor, Department of Health and Sports Rehabilitation, Faculty of Sports Sciences and Health, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Strengthening hip muscles considered as one of methods in prevention and rehabilitation injuries and musculoskeletal disorders. role of abdominal muscles in maintaining the stability of core especially prevention of unwanted movements in spine has been proven. exercise can strengthen these two areas is Plank. The aim of study was to compare hip abductor and abdominal muscles in different Plank exercises positions.
according to selection criteria, 18 male aged 18 to 23 years were in study. The amount activity in terms of maximum voluntary isometric contraction and onset time activation of gluteus medius , Tensor fascia lata, internal oblique and external oblique in 3 types plank exercises; side plank with hip abduction, with hip abduction and flexed knee, with trunk abduction was measured by EMG. data obtained from study were analyzed based on Repeated Measure ANOVA test. results showed there was significant difference in activity of Gluteus medius, Tensor fascia lata and external oblique in 3 types Plank exercises (P≤0.05). maximum activation of gluteus medius, Tensor fascia lata and internal oblique was seen in first exercise but maximum activation of External oblique was seen in second exercise. Significance was not observed only in internal oblique muscle (P≥0.05). results did not show significant difference in onset time of any of muscles among exercises (P≥0.05). it can concluded Side Plank exercises used to strengthen hip muscles and also effective use of core muscles relation to each other. most effective condition for activation of abductor and internal oblique is side plank with hip abduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plank
  • Soccer player
  • Core muscles
  • Electromyography