دوره و شماره: دوره 12، شماره 28، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-262 

مقاله پژوهشی

1. آیا نوع کفش بر الکترومیوگرافی عضلات اندام تحتانی حین پایین رفتن از پله اثرگذار است؟

صفحه 17-36

10.22089/smj.2021.10209.1472

عبدالعلی حسینی؛ محبوبه عالم زاده؛ مهرداد عنبریان؛ صفورا قاسمی