مقایسة متغیرهای منتخب همودینامیکی خون و ساختار شریان کاروتید مردان جوان غیرورزشکار با بازیکنان نخبة بسکتبال با روش تصویربرداری فراصوتی

سیما محمدآملی؛ حیدر صادقی؛ منیژه مختاری دیزجی؛ حمید رجبی

دوره 11، شماره 25، اردیبهشت 1398، صفحه 143-158

https://doi.org/10.22089/smj.2019.7349.1371

کدام‌یک از تکالیف پرش- فرود کنترل‌شده و ویژة فوتبال، برای شناسایی فوتبالیست‌های درمعرض ‌خطر آسیب لیگامان متقاطع قدامی مناسب‌تر است؟

هادی اکبری؛ منصور صاحب الزمانی؛ عبدالحمید دانشجو؛ محمد تقی امیری خراسانی

دوره 10، شماره 23، شهریور 1397، صفحه 101-116

https://doi.org/10.22089/smj.2017.4419.1258