کدام‌یک از تکالیف پرش- فرود کنترل‌شده و ویژة فوتبال، برای شناسایی فوتبالیست‌های درمعرض ‌خطر آسیب لیگامان متقاطع قدامی مناسب‌تر است؟

هادی اکبری؛ منصور صاحب الزمانی؛ عبدالحمید دانشجو؛ محمد تقی امیری خراسانی

دوره 10، شماره 23، شهریور 1397، صفحه 101-116

https://doi.org/10.22089/smj.2017.4419.1258