دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. مقایسه فعالیت الکترومایوگرافی عضلات دوقلو داخلی و خارجی در ورزشکاران با و بدون سابقه پارگی رباط صلیبی قدامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1399

10.22089/smj.2021.9456.1441

کمیل دشتی رستمی؛ محمدحسین علیزاده؛ هومن مینونژاد؛ حمیدرضا یزدی


2. تأثیر سه نوع بریس مچ پا بر پایداری دینامیک موضعی حین دویدن افراد مبتلا به ناپایداری مچ پا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22089/smj.2021.9868.1460

زهرا بصیری؛ مهرداد عنبریان؛ علی شریف نژاد؛ بهنام میری‌پور فرد


3. مقایسه اثر کفی کفش با شیب خارجی متفاوت بر گشتاور اداکشن خارجی زانو در افراد مبتلا به زانوی پرانتزی با ساختار پای مشابه طی فاز استقرار دویدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

10.22089/smj.2021.9946.1462

مهدی قیطاسی؛ بهروز ایمری؛ فرشته حبیبی تیرتاشی؛ علامرضا رئیسی؛ بیژن فروغ


4. مقایسه کینماتیک مجموعه پا و مچ پا و زانو در زنان مبتلا به کف پای صاف منعطف و ثابت حین راه رفتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1400

10.22089/smj.2021.10212.1473

لیلا غزاله؛ یاسین حسینی؛ کیوان شریف مرادی


5. تعیین معادلات مقیاس‌گذاری آلومتریک برای رفتار الاستیک بدن انسان در اجرای حرکت کانگورویی هاپینگ با شیوه‌ها و راهبردهای مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1400

10.22089/smj.2021.10198.1470

مجتبی عشرستاقی؛ حیدر صادقی؛ الهام شیرزاد


6. تاثیر یک وهله خستگی عمومی بر میزان هماهنگی و تغییرپذیری بین مفاصل اندام فوقانی قایقرانان نخبه (از منظر احتمال بروز آسیب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

10.22089/smj.2021.9792.1457

اعظم دانشور؛ حیدر صادقی؛ محمد یوسفی؛ زهره برهانی کاخکی


7. تاثیر یک دوره تمرین ترکیبی بر متغیرهای منتخب بیومکانیکی تعادل، کنترل حرکتی، وضعیتی و عملکرد قدم زدن سالمندان مرد فعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

10.22089/smj.2021.9658.1451

ابراهیم صفری؛ یحیی سخنگویی؛ علی فتاحی


8. آیا نوع کفش بر الکترومیوگرافی عضلات اندام تحتانی حین پایین رفتن از پله اثرگذار است؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

10.22089/smj.2021.10209.1472

عبدالعلی حسینی؛ محبوبه عالم زاده؛ مهرداد عنبریان؛ صفورا قاسمی