تأثیر تمرین پلایومتریک پایین تنه بر فعالیت الکتریکی عضلات بالاتنه و برخی پارامترهای آنتروپومتری و عملکردی در ورزشکاران جوان

حسن ستوده سرخ آبادی؛ محسن محمد نیا احمدی؛ محمد یوسفی؛ فاطمه علیرضائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

https://doi.org/10.22089/smj.2022.12665.1600

تاثیر یک دوره تمرین استقامتی هشت هفته ای دویدن در شیب مثبت و منفی بر پارامترهای بیومکانیکی استخوان تیبیا در رت های نر نژاد ویستار

آزیتا رواز؛ علی فتاحی؛ محمد علی آذربایجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

https://doi.org/10.22089/smj.2022.13231.1615