بررسی ارتباط دردهای اسکلتی عضلانی اندام فوقانی با مدت‌زمان و وضعیت‌های اتخاذی بدن درحین استفاده از تلفن همراه هوشمند در دانشجویان دانشگاه تهران

فرشته امینی؛ یوسف مقدس تبریزی؛ محمد کریمی زاده اردکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

https://doi.org/10.22089/smj.2023.13978.1642

آیا قدرت و دامنه حرکتی بیماران مبتلا به آرنج تنیس بازان به دنبال 8 جلسه استفاده از ابزار کمک کننده به تحرک پذیری بافت نرم تغییر پیدا می کند؟

نادر رهنما؛ سپیده آقاجانی؛ ابوالقاسم زارع زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1402

https://doi.org/10.22089/smj.2023.14782.1679

تأثیر شش هفته تمرین نوردیک همسترینگ بر زاویه Q، نسبت قدرت همسترینگ به چهارسر و فعالیت الکتریکی این عضلات در فوتبالیست‌های نوجوان دارای زانوی پرانتزی

ابراهیم زواره؛ هدا مزینی؛ فاطمه موحدی نیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

https://doi.org/10.22089/smj.2024.15740.1719

تاثیر تمرینات ثبات مرکزی همراه با هالوینگ شکمی بر راستای ساجیتال ستون فقرات سینه ای و کمری در بیماران با کمردرد مزمن غیراختصاصی

مهسا محمدخانی؛ علی یلفانی؛ محمدرضا احمدی؛ آزاده عسگرپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

https://doi.org/10.22089/smj.2024.15568.1716

بررسی میزان پیش‌بینی آسیب‌های ورزشی دانشجویان پسر ورزشکار با استفاده از آزمون های غربالگری حرکتی عملکردی، تعادلی وای و سیستم امتیازدهی خطای فرود

محسن نادری؛ محمد حسین علیزاده؛ احسان آبشناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

https://doi.org/10.22089/smj.2024.15531.1715